Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji
1 marca 2010
Obliczenie podatku i wypełnienie deklaracji
1 marca 2010
Pokaż wszystkie
Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku przysługuje odwołanie?

Czy od decyzji odmawiającej informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie? Jakie środki prawne służą nam wobec innych niekorzystnych rozstrzygnięć?

Rozstrzygnięcie
lub bezczynność organu
Środki prawne
decyzja o odmowie udostępnienia informacji
ze względu na:
ochronę danych osobowych,
ochronę interesów osób, które dostarczyły dokumenty lub dane, nie mając takiego obowiązku i zastrzegły ich nieudostępnianie,
ochronę informacji o wartości handlowej, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
na podstawie art. 20 ust. 3 UOOŚ w związku z art. 22 Ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). – powództwo cywilne o udostępnienie informacji do sądu powszechnego (cywilnego).
Sądem właściwym do orzekania jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej
decyzja o odmowie udostępnienia informacji
z innych powodów niż ochrona danych osobowych, ochrona interesów osób, które dostarczyły dokumenty lub dane, nie mając takiego obowiązku i zastrzegły ich nieudostępnianie oraz
ochrona informacji o wartości handlowej, objętych tajemnicą przedsiębiorstwa
  • odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
  • od decyzji wydanej w II instancji – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2.  skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
nieudzielenie informacji
w terminie
zażalenie na bezczynność, na podstawie art. 37 KPA
udzielenie informacji niepełnej, przetworzonej niezgodnie
z wnioskiem, itp.
  • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa
nieudostępnianie w BIP-ie
dokumentów,
o których mowa
w art. 25 UOOŚ
  • zażalenie na bezczynność, na podstawie art. 37 KPA
  • zawiadomienie Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej („Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”).

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl