Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
25 lipca 2010
Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

– dokument opracowywany i składany przez podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). W raporcie OOŚ powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane wszystkie dostępne informacje, dane oraz wyniki badań i analiz niezbędne dla dokonania wszechstronnej, pełnej i wyczerpującej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegółowe wymogi co do treści i zakresu raportu SOOŚ określa art. 66 i 67 UOOŚ. Jeżeli w ramach OOŚ będzie wykonywana ocena habitatowa (przedsięwzięcie z grupy I lub II zostało jednocześnie zakwalifikowane jako mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność) – raport OOŚ powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym wykazaniem braku rozwiązań alternatywnych, a w razie braku alternatyw – wykazanie koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego.

Podobnie, jak w przypadku prognozy SOOŚ, informacje ujmowane w raporcie OOŚ powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do etapu w procesie inwestycyjnym, ze względu na konieczność jego powiązania z kolejnymi decyzjami reglamentującymi proces inwestycyjny.

Raport OOŚ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla społeczeństwa biorącego udział w postępowaniu, w którym prowadzona jest OOŚ, większość uwag i wniosków społeczeństwa będzie się odnosić do treści tego dokumentu.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl