Członkowie są najwyższą władzą OTOP. Swoją wolę wyrażają podczas Walnych Zebrań Członków OTOP, które zwoływane są raz na trzy lata.

Jeżeli:

  • podzielasz misję i cele wyrażone w statucie OTOP,
  • uważasz, że nasze działania prowadzą do polepszenia stanu polskiej przyrody,
  • chcesz mieć wpływ na politykę państwa i UE w zakresie ochrony przyrody,
  • wesprzyj nasze działania – zostań członkiem OTOP.

 


Zarząd podejmuje decyzje podczas posiedzeń Zarządu, większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

W przypadku nieobecności Prezesa, rolę prowadzącego posiedzenia Zarządu przejmuje Wiceprezes Zarządu.

Skład Zarządu OTOP kadencji 2017-2020:

 • Prezes Zarządu: Beata Skarbek-Kruszewska
 • Wiceprezes Zarządu: Jarosław Krajewski
 • Członkowie Zarządu:
  • Dariusz Bukaciński
  • Adam Olszewski
  • Gerard Sawicki

Swoje uchwały Zarząd podejmuje w zgodzie ze statutem OTOP oraz w oparciu o uchwały Walnego Zebrania Członków.


Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru OTOP. Ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2020:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Kuczyńska
  • Marzena Wielikianiec
  • Ewa Woroniecka

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl