Regulamin XI Rajdu Ptasiarzy 2019

 

1. Celem Rajdu Ptasiarzy jest:

 1. popularyzacja idei ptasiarstwa i Dni Ptaków Wędrownych w Polsce,
 2. poznanie liczby gatunków ptaków, jakie można zaobserwować w ciągu 24 godzin w najlepszym okresie do obserwacji ptaków w Polsce,
 3. poznanie najlepszych rejonów (województw) do obserwowania ptaków w Polsce,
 4. propagowanie idei tzw. pełnych list w Polsce,
 5. przeżycie wyjątkowej przygody z ptakami i przyjaciółmi z zespołu,
 6. wyłonienie i nagrodzenie zespołów, które potrafią zaobserwować najwięcej gatunków ptaków i podzielić się z innymi swoimi emocjami z rajdu.

2. Liczenie ptaków podczas rajdu

 1. Liczone są wyłącznie dziko żyjące gatunki ptaków, zgodnie z aktualną listą gatunków stwierdzonych w Polsce (komisjafaunistyczna.pl) o statusie A, B i C.
 2. Ptak musi być oznaczony do gatunku wizualnie lub słuchowo. Ptaki nieoznaczone lub oznaczone jedynie do rodzaju nie są zaliczane do listy gatunkowej.
 3. Dopuszczalne jest oznaczanie ptaków ze zdjęć i nagrań głosowych zrobionych podczas rajdu, ale ptak musi być widziany lub słyszany przez co najmniej dwóch członków zespołu, z zastrzeżeniem punktu d.
 4. 95% wszystkich gatunków musi być zaobserwowanych przez cały zespół. Pozostałe 5% może być zauważonych przez co najmniej dwóch członków zespołu.
 5. Nie jest niezbędne, aby każdy członek zespołu obserwował tego samego osobnika danego gatunku. Jeśli w danym momencie tylko 3 osoby z zespołu zarejestrowały np. zimorodka, to czwarta osoba może później dołączyć z obserwacją zimorodka i wtedy ten gatunek będzie można uznać jako stwierdzony przez cały zespół.
 6. Liczone ptaki muszą być żywe i dzikie. Ptaki w naturalny sposób kalekie mogą być również liczone. Jaja i gniazda ptaków nie mogą być wliczane do listy jako gatunki.
 7. Żadne urządzenia elektroniczne nie mogą być używane do wabienia ptaków. Nagrania głosów ptaków (także zrobione podczas rajdu) mogą być używane jedynie do identyfikacji. Wabienie ptaków gwizdaniem i innymi głosami wydawanymi przez członków zespołu jest dozwolone.
 8. Używanie latarek o dużym zasięgu jest zabronione. Słabe źródła światła są dozwolone jedynie gdy służą zapewnieniu bezpieczeństwa podczas rajdu, np. podczas chodzenia po ścieżkach w nocy.
 9. Każdy z członków zespołu oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania etyki ptasiarskiej przez cały czas trwania rajdu.
 10. Zabronione jest niepokojenie ptaków przy gniazdach i to nie tylko podczas trwania Rajdu Ptasiarzy, ale we wszystkich sytuacjach.

3. Liczenie w pełnych listach obserwacji

 1. lista obserwacji powinna zawierać wszystkie widziane i słyszane gatunki ptaków (zgodnie z zasadami opisanymi w §2),
 2. określenie liczebności poszczególnych gatunków nie jest konieczne, wystarczy notować samą obecność gatunków,
 3. lista powinna być robiona w jednolitym siedlisku (np. park miejski, jezioro, itd.),
 4. minimalny czas obserwacji kwalifikujący listę to 10 minut, wszystkie inne stwierdzenia powinny być odnotowywane jako pojedyncze rekordy,
 5. obserwacje przygodne (przypadkowe) poczynione np. z samochodu powinny być odnotowywane jako pojedyncze rekordy,
 6. dodatkowe informacje dotyczące pełnych list (w tym wskazówki użytkowania) znajdują się na stronie ornitho.pl

4. Termin i czas liczenia w 2019 roku

Liczenie ptaków odbywa się pomiędzy godziną 0:00 a 24:00 w dniu 11 maja 2019 r. W przypadku załamania pogody na większym obszarze kraju dzień i godzina rozpoczęcia rajdu może ulec zmianie. Informacje o ewentualnej zmianie terminu zostaną rozpowszechnione wśród zgłoszonych zespołów co najmniej na 8 godzin przed rozpoczęciem rajdu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

5. Obszar

 1. Obszar, na którym przeprowadzany jest Rajd Ptasiarzy zawarty jest w granicach administracyjnych, przestrzeni powietrznej i morskich wodach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Każdy zespół zgłoszony do Rajdu Ptasiarzy liczy ptaki tylko w obrębie jednego, wybranego województwa.

6. Zespół i sposób prowadzenia obserwacji

 1. Każdy zespół może składać się z 3 do 5 osób. Członkiem zespołu może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w Rajdzie Ptasiarzy na własną odpowiedzialność. Dopuszczony jest udział w zespole jednej osoby nieletniej, która pozostaje w czasie rajdu pod opieką kapitana zespołu, za zgodą opiekunów prawnych osoby nieletniej.
 2. W Rajdzie Ptasiarzy razem z zespołem mogą brać udział inne osoby (kierowca, obsługa, obserwatorzy, dziennikarze itp.). Żadna z tych osób nie może jednak brać udziału w wyszukiwaniu i oznaczaniu ptaków.
 3. Do przemieszczania można wykorzystywać wszelkiego rodzaju pojazdy.
 4. Wszyscy członkowie zespołu muszą przemieszczać się razem w tym samym pojeździe mechanicznym lub, jeśli jest to kilka pojazdów, np. rowery, muszą pozostawać w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy.
 5. Członkowie zespołu muszą pozostawać przez cały czas trwania rajdu razem, w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy. Używanie urządzeń wspomagających kontakt pomiędzy członkami zespołu (telefony komórkowe, CB radio, krótkofalówki i inne) jest zabronione.
 6. Każdy z członków zespołu może włączyć do listy jedynie gatunki rozpoznane przez siebie bez wątpliwości. Obowiązuje tu zasada rozsądnej współpracy pomiędzy członkami zespołu we wspólnym rozpoznawaniu gatunków.
 7. Zabronione jest płoszenie ptaków oraz inne działania zmierzające do tego, aby uniemożliwić zobaczenie ptaka przez inny zespół.
 8. Gatunki trudne w identyfikacji powinny być zaliczane przez zespół ze szczególną ostrożnością i zaobserwowaniem kompletu cech diagnostycznych. Wskazane jest udokumentowanie takich ptaków na zdjęciu lub nagranie głosu ptaka.
 9. Członkowie zespołu i osoby towarzyszące muszą przestrzegać obowiązującego prawa ogólnego (np. ograniczeń prędkości, zakazów poruszania się na niektórych obszarach itp.). oraz przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przyrody (np. Rozporządzenia Ministra z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

7. Informacje zewnętrzne

 1. Podczas rajdu zabrania się pozyskiwania informacji o występowaniu ptaków ze źródeł zewnętrznych. Należy także unikać kontaktów pomiędzy zespołami podczas trwania rajdu. Kontakty osobiste oraz przy użyciu urządzeń elektronicznych z osobami spoza zespołu, a mogące mieć wpływ na stwierdzenia ptaków, są zabronione. Podczas rajdu zabronione jest także przekazywanie pomiędzy zespołami jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na wyniki. Udowodnione stwierdzenie złamania tej zasady skutkuje wykluczeniem zespołu z rywalizacji.
 2. Ogólne informacje o występowaniu ptaków w danym miejscu (tablice informacyjne, ulotki, zeszyty wizyt itp.) mogą być wykorzystywane, pod warunkiem, że nie były przygotowane specjalnie w celu wspierania uczestników rajdu.
 3. Wszystkie informacje o występowaniu ptaków zebrane przez zespół w dniach poprzedzających termin Rajdu Ptasiarzy mogą być wykorzystywane podczas rajdu.

8. Terminy i sprawozdania

 1. Zgłaszanie zespołów odbywa się do 5 maja 2019 r. do 23:59. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową rajdptasiarzy.pl. Do rejestracji uczestnika w Rajdzie Ptasiarzy niezbędne jest posiadanie konta na portalu ornitho.pl. Rejestracja jest dwuetapowa:
  • pierwszy krok to zalogowanie na portalu poświęconym Rajdowi Ptasiarzy za pomocą danych logowania z ornitho.pl. Po zalogowaniu uczestnik trafia do puli osób, które chcą wziąć udział w Rajdzie,
  • drugi krok to założenie własnego lub dołączenie do innego zespołu. Jeśli jesteś kapitanem to tworzysz nowy zespół i wysyłasz zaproszenia do potencjalnych członków (muszą oni być w dostępnej puli, czyli musieli wykonać pierwszy, omówiony powyżej krok). Może również dodać do zespołu osoby towarzyszące, które nie biorą jednak udziału w Rajdzie,
  • wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić swój udział w rajdzie do północy 5 maja, poprzez przyjęcie zaproszenia od Kapitana zespołu.
 2. Kapitan zespołu zobowiązany jest do przekazania wyników z rajdu:
  • w postaci wpisów wszystkich obserwacji w serwisie ornitho.pl lub poprzez aplikację NaturaList,
  • rekomendowane jest zapisywanie obserwacji podczas trwania rajdu przy użyciu urządzenia przenośnego (smartfon, tablet) z systemem Android i zainstalowaną aplikacją NaturaList,
  • dane należy umieścić w serwisie ornitho.pl w terminie do 72 godzin od zakończenia rajdu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zespół zostaje zdyskwalifikowany,
  • dokumentację zdjęciową i nagrania głosów trudnych gatunków należy umieścić w serwisie ornitho.pl,
  • obserwacje z Rajdu Ptasiarzy będą weryfikowane takim samym trybem jak wszystkie inne dodawane na portalu ornitho.pl.
 3. Dodatkowo każdy z zespołów może dostarczyć do 3 zdjęć zrobionych podczas Rajdu, na każdy z dwóch konkursów, o których mowa poniżej. Zdjęcia muszą być w formacie jpg (dłuższy bok maksymalnie 1600 pikseli, zdjęcie nie większe niż 2 MB) wraz z EXIF i nazwiskiem autora/ów. Zdjęcia należy przesłać do 72 godzin po zakończeniu rajdu, na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl. Szczegółowe informacje o konkursach fotograficznych znajdują się w Regulaminie konkursu ”Dream Team XI Rajdu Ptasiarzy” na najciekawsze zdjęcie przedstawiające uczestników XI Rajdu Ptasiarzy oraz w Regulaminie konkursu „1 ze 150 (gatunków)” na najciekawsze zdjęcie ptaka/ptaków.
 4. Wyniki XI Rajdu Ptasiarzy 2019 oraz wyniki obu konkursów fotograficznych zostaną ogłoszone na stronie rajdptasiarzy.pl w dniu 20 maja 2019 o godz. 16.00

9. Organizatorzy, Komisja Rajdu

 1. Organizatorami Rajdu Ptasiarzy są:
 2. Organizatorzy ogłaszają wyniki w kategoriach:
  • zespół, który zaobserwował najwięcej gatunków,
  • zespół, który zaobserwował najwięcej gatunków w pełnych listach,
  • najciekawsze zdjęcie uczestników rajdu (konkurs ”Dream Team XI Rajdu Ptasiarzy”),
  • najciekawsze zdjęcie ptaka widzianego podczas rajdu (konkurs „1 z 150 (gatunków)”).
 3. Nadzór nad przygotowaniem oficjalnych wyników Rajdu Ptasiarzy sprawują Organizatorzy oraz powoływana doraźnie Komisja Rajdu. Członkowie Komisji nie biorą udziału w Rajdzie Ptasiarzy.
 4. Organizatorzy Rajdu przy wsparciu Komisji Rajdu rozpatrują wnioski i zażalenia zespołów, które przekazywać można na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl do 2 dni od daty zamknięcia dostarczania wyników.
 5. Komisja Rajdu, przy wsparciu zespołu weryfikującego obserwacje z bazy ornitho.pl, może zadecydować o wykreśleniu z formularza danego zespołu gatunków, co do których ma wątpliwości o prawidłowości ich oznaczenia, jeśli zespół nie wykaże się odpowiednią dokumentacją. Dotyczy to gatunków nie podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.
 6. Organizatorzy decydują o dodatkowych elementach związanych z rajdem: nagrodach, gadżetach, kwestach, darowiznach i innych.

10. Informacje końcowe

 1. Przystępując do Rajdu Ptasiarzy wszyscy członkowie zespołów potwierdzają zapoznanie się i wyrażenie zgody na stosowanie zasad Rajdu Ptasiarzy wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zasady „Rajdu Ptasiarzy” (Bird Race Poland) opracowane zostały na podstawie materiałów znalezionych w internecie, publikacji Siblet (1999) „Proposed European Big Day Rules” (Alula 4/1999: 153) przystosowane do warunków polskich oraz zmieniane na podstawie doświadczeń z kolejnych edycji Rajdu Ptasiarzy.

Regulamin Konkursu „Setka Ptasiarza”

 1. Celem Setki Ptasiarza jest:

 1. popularyzacja idei ptasiarstwa w Polsce,
 2. poznanie liczby gatunków ptaków, jakie można zaobserwować w ciągu 24 godzin w wybranym miejscu w Polsce,
 3. propagowanie idei tzw. pełnych list w Polsce,
 4. przeżycie wyjątkowej przygody z ptakami,
 5. wyłonienie i nagrodzenie osób, które potrafią zaobserwować najwięcej gatunków ptaków i podzielić się z innymi swoimi emocjami z rajdu.

2. Liczenie ptaków w Setce Ptasiarza

 1. Liczone są wyłącznie dziko żyjące gatunki ptaków, zgodnie z aktualną listą gatunków stwierdzonych w Polsce (komisjafaunistyczna.pl) o statusie A, B i C.
 2. Ptak musi być oznaczony do gatunku wizualnie lub słuchowo. Ptaki nieoznaczone lub oznaczone jedynie do rodzaju nie są zaliczane do listy gatunkowej.
 3. Dopuszczalne jest oznaczanie ptaków ze zdjęć i nagrań głosowych
 4. Liczone ptaki muszą być żywe i dzikie. Ptaki w naturalny sposób kalekie mogą być również liczone. Jaja i gniazda ptaków nie mogą być wliczane do listy jako gatunki.
 5. Żadne urządzenia elektroniczne nie mogą być używane do wabienia ptaków. Nagrania głosów ptaków mogą być używane jedynie do identyfikacji. Wabienie ptaków gwizdaniem i innymi głosami jest dozwolone.
 6. Używanie latarek o dużym zasięgu jest zabronione.

3. Termin i czas liczenia w 2019 roku

Liczenie ptaków odbywa się pomiędzy godziną 0:00 a 24:00 w dniu 11 maja 2019 r. W przypadku załamania pogody na większym obszarze kraju dzień i godzina rozpoczęcia liczenia może ulec zmianie. Informacje o ewentualnej zmianie terminu zostaną rozpowszechnione wśród zgłoszonych osób co najmniej na 8 godzin przed rozpoczęciem rajdu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Miejsce i sposób liczenia

 1. Miejsce, w którym przeprowadzane jest liczenie w Setce Ptasiarza znajduje się w granicach administracyjnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Setce Ptasiarza liczone są ptaki z wybranego miejsca,  w promieniu 100 m od wybranego punktu.
 3. Obserwacje w Setce Ptasiarza wprowadzane są jako pełna lista w systemie ornitho.pl
 4. Gatunek dopisywany jest do listy tylko jeśli został zaobserwowany gdy osoby biorące udział w liczeniu przebywały w promieniu 100 m od ustalonego wcześniej punktu.

5. Uczestnicy i sposób prowadzenia obserwacji

 1. Udział w  Setce Ptasiarza bierze jeden pełnoletni założyciel, który może mieć jedną osobę towarzyszącą (uczestnika) biorącą czynny udział w obserwacjach.
 2. W Setce Ptasiarza założyciel i uczestnik przemieszczają się pieszo.
 3. Do listy włączane są jedynie gatunki rozpoznane bez wątpliwości.
 4. Gatunki trudne w identyfikacji powinny być zaliczane ze szczególną ostrożnością i zaobserwowaniem kompletu cech diagnostycznych. Wskazane jest udokumentowanie takich ptaków na zdjęciu lub nagranie głosu ptaka.

6. Terminy i sprawozdania

 1. Zgłaszanie uczestników odbywa się do 5 maja 2019 r. do 23:59. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową rajdptasiarzy.pl. Do rejestracji uczestnika w Setce Ptasiarza niezbędne jest posiadanie konta na portalu ornitho.pl. Rejestracja jest podobna tak jak w przypadku Rajdu Ptasiarzy:
  • pierwszy krok to zalogowanie na portalu poświęconym Rajdowi Ptasiarzy za pomocą danych logowania z ornitho.pl. Po zalogowaniu założyciel wpisuje nazwę jak nazwę zespołu Rajdu Ptasiarzy w schemacie ”Setka Ptasiarza  – i własna nazwa miejsca”
  • druga osoba dołączająca do osoby zakładającej Setkę Ptasiarza dopisuje się tak samo jak członkowie zespołów w Rajdzie Ptasiarzy.
 2. Założyciel Setki Ptasiarza zobowiązany jest do przekazania wyników z liczeń:
  • w postaci wpisów wszystkich obserwacji w serwisie ornitho.pl lub poprzez aplikację NaturaList
  • rekomendowane jest zapisywanie obserwacji podczas trwania rajdu przy użyciu urządzenia przenośnego (smartfon, tablet) z systemem Android i zainstalowaną aplikacją NaturaList
  • dane należy umieścić w serwisie ornitho.pl w terminie do 72 godzin od zakończenia rajdu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku założyciel i uczestnik zostają zdyskwalifikowani.
  • dokumentację zdjęciową i nagrania głosów trudnych gatunków należy umieścić w serwisie ornitho.pl
  • obserwacje z Setki Ptasiarza będą weryfikowane takim samym trybem jak wszystkie inne dodawane na portalu ornitho.pl
 3. Założyciel i uczestnik Setki Ptasiarza mogą brać udział w innych konkursach organizowanych w ramach Rajdu Ptasiarzy na takich samych zasadach
 4. Wyniki Setki Ptasiarza zostaną ogłoszone na stronie rajdptasiarzy.pl w dniu 20 maja 2019 o godz. 16.00

7. Organizatorzy, Komisja Rajdu

 1. Organizatorami Rajdu Ptasiarzy i Setki Ptasiarza są:
 2. Nadzór nad przygotowaniem oficjalnych wyników Rajdu Ptasiarzy i Setki Ptasiarza sprawują Organizatorzy oraz powoływana doraźnie Komisja Rajdu. Członkowie Komisji nie biorą udziału w Rajdzie Ptasiarzy i w Setce Ptasiarza.
 3. Organizatorzy Rajdu przy wsparciu Komisji Rajdu rozpatrują wnioski i zażalenia zespołów, które przekazywać można na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl do 2 dni od dnia Rajdu Ptasiarzy.
 4. Komisja Rajdu, przy wsparciu zespołu weryfikującego obserwacje z bazy ornitho.pl, może zadecydować o wykreśleniu z formularza z Setki Ptasiarza gatunków, co do których ma wątpliwości o prawidłowości ich oznaczenia, jeśli nie dołączono odpowiedniej dokumentacji. Dotyczy to gatunków nie podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.
 5. Organizatorzy decydują o dodatkowych elementach związanych z rajdem: nagrodach, gadżetach, kwestach, darowiznach i innych.

8. Informacje końcowe

 1. Przystępując do Rajdu Ptasiarzy i Setki Ptasiarza wszyscy członkowie zespołów potwierdzają zapoznanie się i wyrażenie zgody na stosowanie zasad Rajdu Ptasiarzy wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Zasady „Rajdu Ptasiarzy” (Bird Race Poland) opracowane zostały na podstawie materiałów znalezionych w internecie, publikacji Siblet (1999) „Proposed European Big Day Rules” (Alula 4/1999: 153) przystosowane do warunków polskich oraz zmieniane na podstawie doświadczeń z kolejnych edycji Rajdu Ptasiarzy.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Dream Team XI Rajdu Ptasiarzy”

1. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Dream Team XI Rajdu Ptasiarzy” zwanego dalej Konkursem, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie idei Rajdu Ptasiarzy oraz birdwatchingu w Polsce.
 3. Konkurs skierowany jest do uczestników XI Rajdu Ptasiarzy, będących członkami zespołu startującego w XI Rajdzie Ptasiarzy (zwanego dalej zespołem). W imieniu zespołu zdjęcia wysyła jeden uczestnik. Zdjęcia mogą być wykonane przez różnych członków zespołu.
 4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą: na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków otop.org.pl, na stronie Rajdu Ptasiarzy rajdptasiarzy.pl, na profilu FB Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl
 6. Konkurs trwa pomiędzy godz. 0:00 a 24:00 w dniu 11 maja 2019 r.
 7. Weryfikacja prac i ich ocena nastąpi do dnia 18 maja 2019 r.
 8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy zespół biorący udział w XI Rajdzie Ptasiarzy może nadesłać maksymalnie 3 fotografie, przedstawiające zespół lub jego poszczególnych członków w czasie trwania XI Rajdu Ptasiarzy. Zdjęcia mogą mieć charakter żartobliwy i anegdotyczny, a kreatywność zostanie doceniona.
 2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl
 4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć maksymalnie 1600 pixeli. Zdjęcie nie może być większe niż 2 MB. Zdjęcie musi zawierać oryginalne dane EXIF. Każde zdjęcie musi być podpisane nazwiskiem autora oraz nazwą zespołu (przykład: Tytuł_JanKowalski_nazwazespołu).
 5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia, a także przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.
 7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie zespół zobowiązany jest do przesłania pracy/prac na adres mailowy rajdptasiarzy@otop.org.pl oraz podać niezbędne dane: tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, nazwa zespołu.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię oraz nazwisko zostało wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 72 godzin od zakończenia Rajdu – decydować będzie data przesłania zdjęć.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika.

4. Jury i sposób oceny

 1. Prace oceniać będzie Komisja Rajdu w składzie:
  Monika Klimowicz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Tomasz Chodkiewcz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Jacek Betleja – sklep edredon.com.pl
  Przemysław Gumułka – Fundacja Psubraty
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Rajdu.
 3. Komisja Rajdu dokonuje oceny po zakończeniu okresu przyjmowania prac na Konkurs, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

5. Nagrody

 1. Laureatami Konkursu zostanie zespół, którego zdjęcie zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Rajdu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku otrzymania mniej niż 5 prac.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się przez publikację wyników na stronie rajdptasiarzy.pl oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 5. Po rozstrzygnięciu Konkursu informacje o uczestnikach i laureatach Konkursu będą umieszczone: na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków otop.org.pl, na stronie Rajdu Ptasiarzy rajdptasiarzy.pl, na profilu FB Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I miejsce. Nagrody otrzymają wszyscy członkowie zespołu.

6. Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu przez wysłanie zgłoszenia oświadcza, iż:

 1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć, a także na wykorzystywanie prac w celu promocji działalności Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie do działań związanych z obsługą konkursu.

Regulamin Konkursu Fotograficznego „1 ze 150 (gatunków)”

1. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „1 ze 150 (gatunków)” zwanego dalej Konkursem, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki.
 2. Celem Konkursu jest propagowanie idei Rajdu Ptasiarzy oraz birdwatchingu w Polsce.
 3. Konkurs skierowany jest do uczestników XI Rajdu Ptasiarzy, będących członkami zespołu startującego w XI Rajdzie Ptasiarzy (zwanego dalej zespołem). W imieniu zespołu zdjęcia wysyła jeden uczestnik. Zdjęcia mogą być wykonane przez różnych członków zespołu.
 4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą: na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków otop.org.pl, na stronie Rajdu Ptasiarzy rajdptasiarzy.pl, na profilu FB Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 5. Wszelkie pytania należy kierować na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl
 6. Konkurs trwa pomiędzy godz. 0:00 a 24:00 w dniu 11 maja 2019 r.
 7. Weryfikacja prac i ich ocena nastąpi do dnia 18 maja 2019 r.
 8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy zespół biorący udział w XI Rajdzie Ptasiarzy może nadesłać maksymalnie 3 fotografie, przedstawiające ptaka lub ptaki zaobserwowane w czasie trwania XI Rajdu Ptasiarzy. Na zdjęciu może się znajdować więcej niż jeden gatunek ptaków.
 2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl
 4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć maksymalnie 1600 pixeli. Zdjęcie nie może być większe niż 2 MB. Zdjęcie musi zawierać oryginalne dane EXIF. Każde zdjęcie musi być podpisane nazwiskiem autora oraz nazwą zespołu (przykład: Tytuł_JanKowalski_nazwazespołu).
 5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęcia, a także przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.
 7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie zespół zobowiązany jest do przesłania pracy/prac na adres mailowy rajdptasiarzy@otop.org.pl oraz podać niezbędne dane: tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, nazwa zespołu.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego imię oraz nazwisko zostało wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 72 godzin od zakończenia Rajdu – decydować będzie data przesłania zdjęć.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika.

4. Jury i sposób oceny

 1. Prace oceniać będzie Komisja Rajdu w składzie:
  Monika Klimowicz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Tomasz Chodkiewcz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
  Jacek Betleja – sklep edredon.com.pl
  Przemysław Gumułka – Fundacja Psubraty
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Rajdu.
 3. Komisja Rajdu dokonuje oceny po zakończeniu okresu przyjmowania prac na Konkurs, biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.

5. Nagrody

 1. Laureatami Konkursu zostanie zespół, którego zdjęcie zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Rajdu.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku otrzymania mniej niż 5 prac.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się przez publikację wyników na stronie rajdptasiarzy.pl oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 5. Po rozstrzygnięciu Konkursu informacje o uczestnikach i laureatach Konkursu będą umieszczone: na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków otop.org.pl, na stronie Rajdu Ptasiarzy rajdptasiarzy.pl, na profilu FB Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz na profilu FB Rajdu Ptasiarzy.
 6. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I miejsce. Nagrody otrzymają wszyscy członkowie zespołu.

6. Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu przez wysłanie zgłoszenia oświadcza, iż:

 1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć, a także na wykorzystywanie prac w celu promocji działalności Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.

7. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki. Dane osobowe będą wykorzystane jedynie do działań związanych z obsługą konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Ptasiarzy!

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl