1. Celem Rajdu Ptasiarzy jest:

a/ popularyzacja idei birdwatchingu w Polsce,
b/ poznanie liczby gatunków ptaków, jakie można zaobserwować w ciągu 24 godzin w najlepszym okresie do obserwacji ptaków w Polsce,
c/ poznanie najlepszych do obserwowania ptaków rejonów (województw) w Polsce,
d/ przeżycie wyjątkowej przygody z ptakami i przyjaciółmi z zespołu,
e/ wyłonienie i nagrodzenie zespołów, które potrafią zaobserwować najwięcej gatunków ptaków i podzielić się z innymi swoimi emocjami z rajdu.

2. Liczenie ptaków podczas rajdu

a/ Liczone są wyłącznie dziko żyjące gatunki ptaków, zgodnie z aktualną listą gatunków stwierdzonych w Polsce (www.komisjafaunistyczna.pl) o statusie A, B i C.
b/ Ptak musi być oznaczony do gatunku wizualnie lub słuchowo. Ptaki nieoznaczone lub oznaczone jedynie do rodzaju nie są zaliczane do listy gatunkowej.
c/ Dopuszczalne jest oznaczanie ptaków ze zdjęć i nagrań głosowych zrobionych podczas rajdu, ale ptak musi być widziany lub słyszany przez co najmniej dwóch członków zespołu, z zastrzeżeniem punktu d.
d/ 95% wszystkich gatunków musi być zaobserwowanych przez cały zespół. Pozostałe 5% może być zauważonych przez co najmniej dwóch członków zespołu.
e/ Nie jest niezbędne, aby każdy członek zespołu obserwował tego samego osobnika danego gatunku. Jeśli w danym momencie tylko 3 osoby z zespołu zarejestrowały np. zimorodka, to czwarta osoba może później dołączyć z obserwacją zimorodka i wtedy ten gatunek będzie można uznać jako stwierdzony przez cały zespół.
f/ Liczone ptaki muszą być żywe i dzikie. Ptaki w naturalny sposób kalekie mogą być również liczone. Jaja i gniazda ptaków nie mogą być wliczane do listy jako gatunki.
g/ Żadne urządzenia elektroniczne nie mogą być używane do wabienia ptaków. Nagrania głosów ptaków (także zrobione podczas rajdu) mogą być używane jedynie do identyfikacji. Wabienie ptaków gwizdaniem i innymi głosami wydawanymi przez członków zespołu jest dozwolone.
h/ Używanie latarek o dużym zasięgu jest zabronione. Słabe źródła światła są dozwolone jedynie gdy służą zapewnieniu bezpieczeństwa podczas rajdu, np. podczas chodzenia po ścieżkach w nocy.
i/ Każdy z członków zespołu oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania etyki ptasiarskiej przez cały czas trwania rajdu.
j/ Zabronione jest niepokojenie ptaków przy gniazdach i to nie tylko podczas trwania Rajdu Ptasiarzy ale we wszystkich sytuacjach.

3. Termin i czas liczenia w 2017 roku

Liczenie ptaków odbywa się pomiędzy godziną 0:00 a 24:00 w dniu 6 maja 2017. W przypadku załamania pogody na większym obszarze kraju dzień i godzina rozpoczęcia rajdu może ulec zmianie. Informacje o ewentualnej zmianie terminu zostaną rozpowszechnione wśród zgłoszonych zespołów co najmniej na 8 godzin przed rozpoczęciem rajdu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

4. Obszar

a/ Obszar, na którym przeprowadzany jest Rajd Ptasiarzy zawarty jest w granicach administracyjnych, przestrzeni powietrznej i morskich wodach terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
b/ Każdy zespół zgłoszony do Rajdu Ptasiarzy liczy ptaki tylko w obrębie jednego, wybranego województwa.

5. Zespół i sposób prowadzenia obserwacji

a/ Każdy zespół może składać się z 3 do 5 osób. Członkiem zespołu może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w Rajdzie Ptasiarzy na własną odpowiedzialność. Dopuszczony jest udział w zespole jednej osoby nieletniej, która pozostaje w czasie rajdu pod opieką kapitana zespołu, za zgodą opiekunów prawnych osoby nieletniej.
b/ W Rajdzie Ptasiarzy razem z zespołem mogą brać udział inne osoby (kierowca, obsługa, obserwatorzy, dziennikarze itp.). Żadna z tych osób nie może jednak brać udziału w wyszukiwaniu i oznaczaniu ptaków.
c/ Do przemieszczania można wykorzystywać wszelkiego rodzaju pojazdy.
d/ Wszyscy członkowie zespołu muszą przemieszczać się razem w tym samym pojeździe mechanicznym lub, jeśli jest to kilka pojazdów, np. rowery, muszą pozostawać w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy.
e/ Członkowie zespołu muszą pozostawać przez cały czas trwania rajdu razem, w dystansie umożliwiającym kontakt głosowy. Używanie urządzeń wspomagających kontakt pomiędzy członkami zespołu (telefony komórkowe, CB radio, krótkofalówki i inne) jest zabronione.
f/ Każdy z członków zespołu może włączyć do listy jedynie gatunki rozpoznane przez siebie bez wątpliwości. Obowiązuje tu zasada rozsądnej współpracy pomiędzy członkami zespołu we wspólnym rozpoznawaniu gatunków.
g/ Zabronione jest płoszenie ptaków oraz inne działania zmierzające do tego, aby uniemożliwić zobaczenie ptaka przez inny zespół.
h/ Wszystkie gatunki podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną muszą zostać do niej zgłoszone i dopiero po zaakceptowaniu obserwacji będą dopisywane do listy gatunków stwierdzonych przez zespół.
i/ Gatunki trudne w identyfikacji i nie podlegające weryfikacji przez Komisję Faunistyczną powinny być zaliczane przez zespół ze szczególną ostrożnością i zaobserwowaniem kompletu cech diagnostycznych. Wskazane jest udokumentowanie takich ptaków na zdjęciu lub nagranie głosu ptaka.
j/ Członkowie zespołu i osoby towarzyszące muszą przestrzegać obowiązującego prawa ogólnego (np. ograniczeń prędkości, zakazów poruszania się na niektórych obszarach itp). oraz przepisów szczegółowych dotyczących ochrony przyrody (np. Rozporządzenia Ministra z dn. 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

6. Informacje zewnętrzne

a/ Podczas rajdu zabrania się pozyskiwania informacji o występowaniu ptaków ze źródeł zewnętrznych. Należy także unikać kontaktów pomiędzy zespołami podczas trwania rajdu. Kontakty osobiste oraz przy użyciu urządzeń elektronicznych z osobami spoza zespołu, a mogące mieć wpływ na stwierdzenia ptaków, są zabronione. Podczas rajdu zabronione jest także przekazywanie pomiędzy zespołami jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na wyniki. Udowodnione stwierdzenie złamania tej zasady skutkuje wykluczeniem zespołu z rywalizacji.
b/ Ogólne informacje o występowaniu ptaków w danym miejscu (tablice informacyjne, ulotki, zeszyty wizyt itp.) mogą być wykorzystywane, pod warunkiem, że nie były przygotowane specjalnie w celu wspierania uczestników rajdu.
c/ Wszystkie informacje o występowaniu ptaków zebrane przez zespół w dniach poprzedzających termin Rajdu Ptasiarzy mogą być wykorzystywane podczas rajdu.

7. Terminy i sprawozdania

a/ Zgłaszanie zespołów odbywa się do 3 maja 2017 r. do 23:59. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.rajdptasiarzy.pl. Do rejestracji uczestnika w Rajdzie Ptasiarzy niezbędne jest posiadanie konta na portalu www.ornitho.pl. Rejestracja jest dwuetapowa:

 • pierwszy krok to zalogowanie na portalu poświęconym Rajdowi Ptasiarzy za pomocą danych logowania z ornitho.pl. Po zalogowaniu uczestnik trafia do puli osób, które chcą wziąć udział w Rajdzie
 • drugi krok to założenie własnego lub dołączenie do innego zespołu. Jeśli jesteś kapitanem to tworzysz nowy zespół i wysyłasz zaproszenia do potencjalnych członków (muszą oni być w dostępnej puli, czyli musieli wykonać pierwszy, omówiony powyżej krok). Może również dodać do zespołu osoby towarzyszące, które nie biorą jednak udziału w Rajdzie
 • wszyscy uczestnicy muszą potwierdzić swój udział w rajdzie do północy 3 maja, poprzez przyjęcie zaproszenia od Kapitana zespołu.

b/ Kapitan zespołu zobowiązany jest do przekazania wyników z rajdu:

 • w postaci wpisów wszystkich obserwacji w serwisie www.ornitho.pl lub poprzez aplikację NaturaList
 • rekomendowane jest zapisywanie obserwacji podczas trwania rajdu przy użyciu urządzenia przenośnego (smartfon, tablet) z systemem Android i zainstalowaną aplikacją NaturaList
 • dane należy umieścić w serwisie www.ornitho.pl w terminie do 24 godzin od zakończenia rajdu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zespół zostaje zdyskwalifikowany
 • dokumentację zdjęciową i nagrania głosów trudnych gatunków należy umieścić w serwisie www.ornitho.pl
 • obserwacje z Rajdu Ptasiarzy będą weryfikowane takim samym trybem jak wszystkie inne dodawane na portalu www.ornitho.pl

c/ Dodatkowo członkowie zespołów mogą dostarczyć:
po 3-5 zdjęć (taka sama liczba zdjęć, ile osób liczył zespół) w formacie jpg (maksymalnie dłuższy bok 1200 pikseli) wraz z EXIF zrobionych podczas rajdu oraz nazwisko autora – 48 godzin po zakończeniu rajdu, w ramach konkursów fotograficznych na najciekawsze zdjęcie uczestników rajdu i najciekawsze zdjęcie ptaków.

8. Organizatorzy, Komisja Rajdu

a/ Organizatorami Rajdu Ptasiarzy są: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Jacek Betleja – właściciel sklepu ze sprzętem dla ptasiarzy www.edredon.com.pl
b/ Organizatorzy ogłaszają wyniki w kategoriach:

 • zespół, który zaobserwował najwięcej gatunków
 • region, w którym zaobserwowano najwięcej gatunków
 • innych kategoriach tworzonych na podstawie wyników nadesłanych przez zespoły, np.: siewki max, kaczki max, mewy max i inne w zależności od otrzymanych wyników
 • najciekawsze zdjęcie uczestników rajdu
 • najciekawe zdjęcie ptaka widzianego podczas rajdu

e/ Nadzór nad przygotowaniem oficjalnych wyników Rajdu Ptasiarzy sprawują Organizatorzy oraz powoływana doraźnie Komisja Rajdu. Członkowie Komisji nie biorą udziału w Rajdzie Ptasiarzy.
f/ Organizatorzy Rajdu przy wsparciu Komisji Rajdu rozpatrują wnioski i zażalenia zespołów, które przekazywać można na adres: rajdptasiarzy@otop.org.pl do 3 dni od dnia Rajdu Ptasiarzy.
g/ Komisja Rajdu, przy wsparciu zespołu weryfikującego obserwacje z bazy www.ornitho.pl, może zadecydować o wykreśleniu z formularza danego zespołu gatunków, co do których ma wątpliwości o prawidłowości ich oznaczenia, jeśli zespół nie wykaże się odpowiednią dokumentacją. Dotyczy to gatunków nie podlegających weryfikacji przez Komisję Faunistyczną.
h/ Organizatorzy decydują o dodatkowych elementach związanych z rajdem: nagrodach, gadżetach, kwestach, darowiznach i innych.

9. Informacje końcowe

a/ Przystępując do Rajdu Ptasiarzy wszyscy członkowie zespołów potwierdzają zapoznanie się i wyrażenie zgody na stosowanie zasad Rajdu Ptasiarzy wyrażonych w niniejszym regulaminie.
b/ Zasady „Rajdu Ptasiarzy” (Bird Race Poland) opracowane zostały na podstawie materiałów znalezionych w internecie, publikacji Siblet (1999) „Proposed European Big Day Rules” (Alula 4/1999: 153) przystosowane do warunków polskich oraz zmieniane na podstawie doświadczeń z kolejnych edycji Rajdu Ptasiarzy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rajdzie Ptasiarzy!

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl