Przeczytaj pytania Komisji Europejskiej z konsultacji społecznych i nasze odpowiedzi dotyczące przyszłości WPR:

  • „Jakie są główne problemy/przeszkody uniemożliwiające skuteczną realizację celów obecnej polityki rolnej? Jakie są przyczyny tych problemów?”

WPR nie promuje zrównoważonego rolnictwa, ponieważ skonstruowana jest w sposób korzystny dla niej niewielkiej liczby dużych gospodarstw prowadzących intensywną gospodarkę. WPR nie wsparła również pełnego wdrożenia i egzekwowania prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących produkcji żywności i gospodarki rolnej, takich jak dobrostan zwierząt i zdrowie.

  • „Które elementy obecnej WPR są najbardziej uciążliwe lub złożone i dlaczego?”

Obecna polityka (głównie dotacje z Filaru I) jest obciążeniem dla ludzi i przyrody. Pomimo ogromnego budżetu WPR nie dostarcza konkretnych korzyści społecznych i środowiskowych w kluczowych sektorach, na przykład: pracy, gospodarki rolnej, zdrowia publicznego, żywności, klimatu i różnorodności biologicznej.

  • „Czy uważają Państwo, że zmodernizowaną WPR należy uzupełnić o dodatkowe cele? Jeśli tak, proszę podać o jakie:”

Zmodernizowana WPR powinna ułatwić przejście do zrównoważonego systemu produkcji żywności i gospodarki rolnej, chronić środowisko i dostarczać realnych korzyści wszystkim ludziom, w tym rolnikom. Reforma powinna zlikwidować wszystkie szkodliwe subsydia i działać na rzecz celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

  • „Czy mają Państwo konkretne pomysły na uproszczenie WPR i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników, beneficjentów (lub administracji publicznej)? Proszę szczegółowo opisać i uzasadnić Państwa sugestie.”

Subsydia z filaru 1 WPR powinny zostać zastąpione zachętami do odpowiadania na ściśle określone (i monitorowane) wymagania społeczne i środowiskowe.

  • „Czy mają Państwo więcej pomysłów na modernizację WPR?”

Zgadzam się z wizją kampanii Living Land (www.living-land.org). Nowa polityka rolna UE musi być sprawiedliwa, zapewniać zrównoważoną ochronę środowiska, zdrowa i odpowiedzialna globalnie. Proces tworzenia polityki powinien być otwarty i przejrzysty oraz powinien włączać wszystkie odpowiednie instytucje i sektory (w szczególności związane z ochroną przyrody, ale także klimatem, rozwojem, zdrowiem, itp.)

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl