Wycinka drzew - OTOP

Masz pytanie dot. wycinki drzew/ krzewów?

  • UWAGA!!! Po nowelizacji ustawy:

Drzewo, na którym znajduje się gniazdo ptaka z gatunku objętego ochroną ścisłą (np. bociana białego) oraz częściową można wyciąć wyłącznie wtedy, gdy musi ono zostać usunięte, gdyż wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. W innym wypadku osoba fizyczna musi uzyskać zgodę na odstępstwo od zakazów. Natomiast w przypadku rolników (przywrócenie gruntów rolnych do użytkowania) zawsze muszą uzyskać zgodę na odstępstwa od zakazów.

Przepis zezwalający na odstępstwa (usunięcie w danym terminie gniazd ptasich) został uregulowany w §9 pkt2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. poz. 2183) w którym wskazano, iż odstępstwa od zakazów niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd w odniesieniu do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-478 i 480-592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia (przykładowo: bocian biały znajduje się pod pozycją 229) nie dotyczą zakazu usuwania gniazd w terminie od dnia 16 października do końca lutego z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Należy raz jeszcze podkreślić iż zwolnienie z zakazów dotyczy wyłącznie przypadków usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub z terenów zieleni i pod warunkiem spełnienia łącznie warunku, iż usunięcie drzewa jest niezbędne, gdyż wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Teren zieleni, wg definicji z art.5 pkt21 ustawy o ochronie przyrody to przede wszystkim tereny użyteczności publicznej (nie teren prywatnej posesji).

W związku z powyższym osoba, która dopuściła się usunięcia drzewa z gniazdem bociana białego, zgodnie z art.131 pkt.14 ustawy o ochronie przyrody podlega karze aresztu albo grzywny przy czym orzekanie w sprawach, o których mowa w art.131, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl