Informacje o projekcie - OTOP

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje w latach 20172021 projekt „Wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce”. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie południowo-wschodniej metapopulacji wodniczki poprzez odtworzenie odpowiednich dla ptaków warunków siedliskowych na historycznych lub potencjalnych obszarach występowania tego gatunku.

Planowane efekty projektu to: wzmocnienie korytarzy migracyjnych metapopulacji wodniczki w województwie lubelskim, stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy ekologicznych – łańcuchów siedlisk pomostowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez wodniczkę, a poprzez to wzmocnienie głównych korytarzy ekologicznych: południowo-centralnego i wschodniego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 2 970 588, 32 zł.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Realizacja projektu

Stworzenie połączeń poprzez rozwój zielonej infrastruktury – utrzymanie istniejących lub renaturyzację historycznych obszarów nadających się do wykorzystania przez ptaki jako miejsca przystankowe, pozwoli na zasilenie efemerycznych stanowisk wodniczki przez osobniki pochodzące ze źródłowych populacji.

W efekcie zasięg metapopulacji zwiększy się, a także nastąpi poprawa jej spójności, co przekłada się na wzrost odporności metapopulacji na czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany klimatu, antropopresja, patogeny i degradacja siedlisk w obrębie jej zasięgu. Działania projektowe będą miały równoczesny, pozytywny wpływ na występujące na tym obszarze populacje innych ptaków wróblowych – brzęczki, łozówki, trzciniaka, trzcinniczka, rokitniczki i potrzosa, zajmujących podobne co wodniczka siedliska.

W ramach projektu zaplanowane jest wykonanie szczegółowego opracowania dotyczącego wybranych efemerycznych stanowisk wodniczki lub obszarów potencjalnie nadających się do zasiedlenia przez ten gatunek. Na trzech wybranych stanowiskach przeprowadzone zostaną działania renaturyzacyjne związane z odtwarzaniem pierwotnego poziomu wody (obniżonego na ogół na skutek melioracji odwadniających) oraz odtwarzaniem struktury siedlisk odpowiedniej dla wodniczki.

Cele projektu

  1. Wzmocnienie korytarzy migracyjnych metapopulacji wodniczki w województwie lubelskim poprzez połączenie stabilnych populacji źródłowych z efemerycznymi populacjami ujściowymi za pomocą regionalnych korytarzy ekologicznych. Przełoży się to na większą spójność lubelskiej metapopulacji wodniczki i zwiększy obszar możliwy do zajmowania przez ten gatunek, czym zwiększy jej odporność na niekorzystne warunki.
  2. Stworzenie i utrzymanie systemu korytarzy ekologicznych – łańcuchów siedlisk pomostowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez wodniczkę. Wodniczka jest ściśle zależna od działań ochronnych, system korytarzy ekologicznych pozwoli ptakom na rozprzestrzenianie się i umożliwi zajmowanie siedlisk wcześniej niedostępnych w czasie dyspersji polęgowe j, co może przełożyć się na ich zajmowanie w okresie migracji wiosennej.
  3. Wzmocnienie głównych korytarzy ekologicznych: południowo-centralnego i wschodniego. Przełoży się ono na zwiększenie możliwości przemieszczania się ptaków i ułatwi migrację zarówno krótko-, jak i długodystansową.

Lokalizacja projektu

Województwo lubelskie;
Powiaty: lubartowski, radzyński, parczewski, bialski, włodawski, chełmski, łęczyński.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wpłacam