Powierzchnie projektowe - OTOP

Projektem zostały objęte obszary wodno-błotne leżące w województwie lubelskim, które narażone są na degradację i utratę siedlisk. Dzieje się to wskutek działań związanych z gospodarką rolniczą. Najczęściej przyczyną złego stanu tych obszarów jest utrata wody w wyniku przeprowadzonych w drugiej połowie XX wieku melioracji odwadniających. Ich założeniem było przekształcenie obszarów podmokłych w łąki i pastwiska poprzez osuszenie i sukcesywne koszenie. Obecnie tereny te są najczęściej użytkowane kośnie, część została porzucona.

W ramach działań projektowych wytypowano obszary leżące w ciągach korytarzy ekologicznych, mogących służyć wodniczce i innym gatunkom małych ptaków terenów podmokłych do przemieszczania się w obrębie Lubelszczyzny. Znane są w tym regionie stabilne, utrzymujące się populacje wodniczki, przede wszystkim zajmujące Bagno Bubnów w Poleskim Parku Narodowym, obszar Chełmskich Torfowisk Węglanowych oraz fragmenty doliny Tyśmienicy. Notowano także stwierdzenia pojedynczych ptaków w różnych miejscach regionu, w których stwierdza się odpowiednie warunki hydrologiczne i siedliskowe. Połączenie poprzez sieć korytarzy ekologicznych stanowisk stałych (populacji źródłowych metapopulacji lubelskiej wodniczki) z tymi obszarami (populacji ujściowych) pozwoli na wzmocnienie i stabilizację całości metapopulacji oraz przyczyni się do zwiększenia areału dostępnego dla ptaków.

Mapa z lokalizacją poszczególnych powierzchni na tle województwa

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl