Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - OTOP

Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

W 2020 roku kończy się perspektywa finansowa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Nad założeniami nowego PROW pracuje zespół specjalistów, koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To także czas, kiedy w Unii Europejskiej trwają prace nad dalszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej. To od unijnych ustaleń zależy, jak będzie wyglądało rolnictwo w Europie, nie tylko w kwestii wsparcia finansowego dla rolników, ale – co dla nas najistotniejsze – w kwestii ochrony bioróżnorodności i wpływu rolnictwa na środowisko i klimat.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków nie pozostaje obojętne na wyzwania współczesnego rolnictwa, dlatego chcemy aktywnie włączyć się – jako think tank – w proces tworzenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znaczna część działań w tym temacie, realizowana będzie w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” Naszym głównym celem jest wdrożenie rozwiązań, które promowałyby rolnictwo przyjazne przyrodzie i zwracały uwagę na szczególną potrzebę ochrony bioróżnorodności terenów wiejskich.  Wierzymy, że podejmowanie takich działań jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Krajobraz rolny Roztocza, fot. Monika Klimowicz

Zakres działań OTOP obejmuje między innymi przygotowanie propozycji działań w nowym programie rolno-środowiskowym, m.in. pakiet „wspólnotowy” promujący ochronę trwałych użytków zielonych na obszarach o dużym rozdrobnieniu gruntów, które są szczególnie wartościowe przyrodniczo, a także prace konsultacyjne przy tworzeniu tzw. eko-programów, kampanię informacyjną i promocyjną dotyczącą gospodarki rolnej przyjaznej środowisku.

Niezwykle istotną dla OTOP częścią projektu będą prace nad „Czerwoną listą ptaków Polski”. Publikacja, przygotowana przez zespół OTOP z udziałem ekspertów zewnętrznych, pozwoli na identyfikację gatunków ptaków, które pilnie potrzebują  szeroko zakrojonych działań ochronnych. Wesprze więc proces planowania ochrony przyrody i ustalenie priorytetów ochronnych na poziomie krajowym, np. ułatwi wybór gatunków priorytetowych do dopłat rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

„Czerwona lista” będzie narzędziem niezwykle istotnym dla interesariuszy projektu – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska i innych. Publikacja ta, stanowiąca zestawienie badań i analiz prowadzonych przez OTOP (w ramach swoich działań statutowych, w szczególności Monitoringu Ptaków Polski), będzie opracowaniem podsumowującym kompleksowo doświadczenia OTOP jako think tanku działającego na styku obszarów środowiska i rolnictwa.

Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.


 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl