Karpaty łączą - OTOP

Projekt „Karpaty łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach”, realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz OTOP, ma na celu utrzymanie i poprawę stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw na 16 wybranych halach pasterskich. Działania planowane na lata 2018–2020 mają utrzymać otwarty charakter górskich hal, które obecnie podlegają szybkiej sukcesji ekologicznej. Osiągnięcie założonych celów zapewnią: przywrócenie tradycyjnego, ekstensywnego wypasu owiec na halach oraz koszenie niektórych siedlisk łąkowych. Ma to poprawić stan zagrożonych siedlisk przyrodniczych (głównie muraw bliźniczkowych i łąk mieczykowo-mietlicowych) i zapewnić miejsca lęgowe i żerowiska wybranym gatunkom ptaków.

Fot. Tomasz Wilk

Za zaplanowanie i wykonanie działań nakierowanych na ochronę ptaków hal odpowiada OTOP. Koordynowane przez biuro małopolskie działania to m.in. przygotowanie wytycznych do prowadzenia wypasu i koszenia na halach objętych projektem (w zakresie oddziaływania na awifaunę) oraz monitoring ptaków lęgowych i żerujących na halach w celu oceny wpływu wdrażanych w projekcie zabiegów na lokalną awifaunę. Działania te pozwolą na wskazać optymalny schemat prowadzenia wypasu w sposób przyjazny ptakom zamieszkującym hale. Monitoring populacji lęgowych dotyczyć będzie całego zespołu ptaków hal, ale szczególny nacisk zostanie położony na gatunki związane z biotopami otwartymi (derkacz, siwerniak, świergotek łąkowy, gąsiorek). Monitorowane będzie również wykorzystanie wypasanych hal jako żerowisk, głównie przez ptaki drapieżne (np. orlik krzykliwy, orzeł przedni, trzmielojad, myszołów). By uzyskać wiedzę o wpływie obecności owiec na zachowanie derkaczy, planowane jest także odłowienie 15 tych ptaków i wyposażenie ich w nadajniki telemetryczne.

Projekt, poza działaniami związanymi z ochroną czynną i monitoringiem przyrodniczym, zakłada także szeroki wachlarz działań edukacyjnych (spotkania, szkolenia, materiały), skierowanych do pasterzy (baców), hodowców owiec, ośrodków doradztwa rolniczego, samorządów lokalnych i dzieci ze szkół podstawowych z regionu. By udostępnić i szeroko zakomunikować cele i rezultaty projektu, utworzona zostanie witryna internetowa oraz aplikacja do geowizualizacji uzyskanych wyników, dostępna dla wszystkich. Rezultaty projektu zostaną podsumowane także w drukowanej publikacji.

Więcej  projekcie na stronach:

http://karpatylacza.pl/tradycyjne-pasterstwo

http://pasterstwo.karpatylacza.pl/index

Projekt „Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Wpłacam