Polityka wolontariatu w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków jest dokumentem przyjętym uchwałą Zarządu 2019/04/05 w dniu 27 września 2019 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wypełnia swoją misję i wynikające z niej cele przy wsparciu swoich członków, wolontariuszy i sympatyków. Bez tego wsparcia misja Towarzystwa nie może być w pełni realizowana. Role członka, wolontariusza i sympatyka często przenikają się, choć nie jest to zasadą.
OTOP uważa za istotną i celową współpracę z wolontariuszami wszędzie tam, gdzie jest to ważne dla ochrony ptaków i ich siedlisk, a także szerzenia wiedzy o przyrodzie i potrzebie jej ochrony.
Wszystkie dokumenty określające cele i zadania OTOP traktują o wolontariuszach, podkreślając znaczenie ich wsparcia i zaangażowania, a niniejsza polityka odwołuje się do tych dokumentów.
Zadaniem niniejszej Polityki jest stworzenie przejrzystych zasad działania wolontariatu w OTOP oraz określenie priorytetów współpracy z wolontariuszami.

Polityka wolontariatu w OTOP

Niniejszy zbiór zasad wolontariatu w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków powstał w ramach projektu „Wolontariat wysokich lotów” współfinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.