Strategia na lata 2022-2027 - OTOP
Niniejsza strategia wskazuje kierunki działań i zadania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na lata 2022–2027.

Ich wykonanie umożliwi osiągnięcie większej efektywności w realizacji misji i celów statutowych Towarzystwa, zapewni dalszy rozwój organizacji, jej profesjonalizację oraz pełne wykorzystanie jej potencjału. Dokument powstał w wyniku partycypacyjnego procesu strategicznego, w który zaangażowani byli członkowie i członkinie, wolontariusze i wolontariuszki, pracownicy i pracowniczki oraz przedstawiciele i przedstawicielki Zarządu OTOP między kwietniem a listopadem 2021 roku.

Dokument zawiera także bardziej szczegółowe plany operacyjne na lata 2022–2024. Realizacja tych planów zostanie poddana ewaluacji pod koniec 2024 roku, a na podstawie płynących z niej wniosków opracowany zostanie plan operacyjny na kolejne trzy lata (2025–2027). Strategia będzie służyć jako podstawa do tworzenia rocznych planów działań organizacji, jak również będzie odniesieniem przy wyborze priorytetów w działaniu i podejmowaniu wszelkich decyzji strategicznych i bieżących. Niezwykle ważne jest, żebyśmy pracując nad realizacją poszczególnych celów, które sobie stawiamy, łączyli zasoby i starania całego zespołu OTOP, tworzyli jak największą synergię działań. Nasze wysiłki związane m.in. z ochroną czynną, badaniami i monitoringiem,
rzecznictwem, komunikacją, edukacją społeczną i mobilizacją, fundraisingiem osiągną pożądany efekt, tylko jeśli wszyscy w zespole będziemy współdziałali, dbali o dobry przepływ informacji oraz wzajemnie się wspierali.

Strategia nawiązuje bezpośrednio do Regionalnej i Globalnej Strategii BirdLife, jak również do Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, Konwencji na rzecz Różnorodności Biologicznej ONZ oraz Dekady przywracania ekosystemów UNEP/FAO.

Niniejsza strategia została przyjęta przez Zarząd OTOP 27/01/2022 roku.

Wizja OTOP

Człowiek żyje w równowadze z przyrodą, zachowując jej bogactwo.

Motto OTOP

Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej.

Misja OTOP

OTOP chroni ptaki i ich siedliska, przeciwdziała kryzysom różnorodności biologicznej i klimatycznemu oraz angażuje społeczeństwo w działania na rzecz przyrody.

Cały dokument znajdziesz TUTAJ

Poprzednią Strategię (na lata 2014-2020) znajdziesz TUTAJ

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl