Zapraszamy wszystkich członków OTOP do udziału w Walnym Zebraniu Członków OTOP 2017. Odbędzie się ono 16 września 2017 w siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Falenty, przy al. Hrabskiej 3 w Raszynie.


Członkowie są najwyższą władzą OTOP, a Walne Zebrania Członków (WZC) są zwoływane raz na trzy lata. Jest to ważny moment dla organizacji, ponieważ członkowie podejmują wówczas najważniejsze decyzje oraz wyrażają swoją wolę w sprawie przyszłych działań Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna po weryfikacji otrzymanych dokumentów ustaliła listę kandydatów do Zarządu OTOP kadencji 2017-2020 zgodnie z Regulaminem wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2017-2020:

1. Dariusz Bukaciński
2. Beata Maria Kojtek
3. Jarosław Maciej Krajewski
4. Adam Mieczysław Olszewski
5. Gerard Dariusz Sawicki

Na podstawie § 22 pkt. 4 Statutu oraz pkt II.4 w.w. regulaminu, ponieważ liczba zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi formalne nie przekroczyła siedmiu, głosowanie korespondencyjnie nie odbędzie się, a poprawnie zgłoszone osoby kandydujące automatycznie zostają członkami Zarządu kadencji 2017-2020. Podczas Walnego Zebrania Członków spośród tych osób zostaną wybrani prezes i wiceprezes Zarządu.


Przypominamy, że w Walnym Zebraniu Członków mogą wziąć udział członkowie posiadający czynne prawo wyborcze, do czego uprawnia posiadanie ważnej, opłaconej składki. Składki powinny być opłacone najpóźniej do dnia 14. września 2017 r. – liczy się data wpływu na konto OTOP. W dniu 15. września 2017 zostanie zweryfikowana lista osób uprawnionych do głosowania.

Osoby zainteresowane udziałem w WZC prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres: czlonkostwo@otop.org.pl. Pozwoli nam to zapewnić odpowiednią liczbę miejsc, tak by spotkanie przebiegło w odpowiednich warunkach.
Osoby zainteresowane noclegiem organizują zakwaterowanie we własnym zakresie.


Program Walnego Zebrania Członków 2017


9:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników Zebrania
10.00 Otwarcie Zebrania, sprawdzenie kworum
10:10 PRZERWA NA KAWĘ: poczęstunek, stoiska projektowe, spotkanie z pracownikami
10:40 Rozpoczęcie WZC w drugim terminie, wybór przewodniczącego Zebrania, wybór protokolanta, powołanie komisji skrutacyjnej, powołanie komisji wniosków, zatwierdzenie porządku obrad
11:00 Sprawozdanie Zarządu z działalności OTOP podczas kadencji 2014-2017
11:15 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11:30 Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12:30 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi kadencji 2014-2017
12:45 Przerwa: poczęstunek, stoiska projektowe, spotkanie z pracownikami
13:45 Protokół z wyborów do Zarządu kadencji 2017-2020 (dłuższa przerwa)
14:15 Pytania do kandydatów na prezesa Zarządu kadencji 2017-2020
14:45 Głosowanie nad wyborem prezesa Zarządu kadencji 2017-2020
15:15 Głosowanie nad wyborem wiceprezesa Zarządu kadencji 2017-2020
15:30 Głosowanie nad składem Komisji Rewizyjnej kadencji 2017-2020
16:00 PRZERWA NA KAWĘ: poczęstunek, stoiska projektowe, spotkanie z pracownikami
16:30 Sprawozdanie Komisji wniosków – dyskusja i głosowanie
16:45 Losowanie nagród dla osób głosujących w plebiscycie na najciekawszy projekt OTOP
17:00 Podsumowanie zebrania i zakończenie obrad
17:15 Niespodzianka – gość specjalny – Pan Michał Skakuj i jego prezentacja
18:00 Wspólny grill

Dodatkowe atrakcje

  • Wszyscy przybyli członkowie będą mogli oddać głos w „Plebiscycie na najciekawszy projekt OTOP”. Głosujący wezmą udział w losowaniu nagród: 3 książki „Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona”, 3 książki „Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny” – wydanie drugie, 3 książki „Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy”, 5 toreb OTOP.
  • W trakcie przerw będzie możliwość zakupienia przypinek i koszulek OTOP.
  • 17 września, w niedzielę, zapraszamy uczestników WZC na wycieczkę ornitologiczną na Stawach Raszyńskich.

Fot. D. Skarbek-Kruszewski


Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w dniu 29 marca 2017 r. uchwalił
Regulamin wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2017-2020


 

 

 

Walne Zebranie Członków 2014

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl