Globalne Partnerstwo BirdLife to:

 • ponad 4 000 pracowników pracujących nad ochroną przyrody
 • ponad 2 500 000 członków na całym świecie
 • 10 000 000 sympatyków wspierających BirdLife
 • ponad 2 000 000 dzieci anagażowanych cororocznie w działania BirdLife
 • ponad 1 000 000 hektarów posiadanej i zarządzanej ziemi

Misja BirdLife

BirdLife International jest ogólnoświatową federacją organizacji zajmujących się ochroną dzikich gatunków ptaków, miejsc w których one żyją oraz bioróżnorodności. Pracuje z ludżmi w celu zrównoważonego użycia zasobów naturalnych.

BirdLife International jest ogólnoświatową federacją organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną ptaków. Każdy z Partnerów reprezentuje unikalny zasięg terytorialny – na danym terenie jest tylko jeden Partner BirdLife. W Polsce jest to OTOP.

Co cztery lata cała federacja zbiera się na Światowym Spotkaniu Partnerów w celu dostosowania strategii, programów operacyjnych i oficjalnych stanowisk oraz w celu wyboru Światowej Rady BirdLife i rad regionalnych (kontynentalnych). Rada Światowa mianuje Dyrektora Zarządzającego, który kieruje międzynarodowym, zdecentralizowanym Sekretariatem. Sekretariat koordynuje działania Partnerów i wspiera ich w wypełnianiu misji oraz realizowaniu celów całej federeacji BirdLife International.

Organizacja BirdLife

Partnerzy pogrupowani są w regiony odpowiadające kontynentom. Taki podział ułatwia planowanie i wdrażanie Regionalnych Planów Operacyjnych. Partnerzy z każdego regionu mogą wybierać Radę Regionalną w celu stworzenia dodatkowego wsparcia dla pracowników Sekretariatu oraz ich samych.

Partnerzy BirdLife: pozarządowe organizacje członkowskie, które reprezentują dany teren (zazwyczaj dany kraj). Posiadają oni prawo głosu w sprawach dotyczących federacji oraz są kluczowymi strukturami wprowadzającymi w życie strategię i Programy Operacyjne na swoim terenie.

Partnerzy Desygnowani BirdLife: pozarządowe organizacje członkowskie, które reprezentują dany teren (zazwyczaj dany kraj). Są kluczowymi strukturami wprowadzającymi w życie strategię i Programy Operacyjne na swoim terenie. Do momentu uzyskania statusu “pełnego” Partnera, nie posiadają prawa głosu.

Partnerzy Stowarzyszeni BirdLife: zwykle organizacje pozarządowe, ale również osoby indywidualne, fundacje lub instytucje rządowe. Działają jako jednostki kontaktowe BirdLife na danym terenie, których celem jest uzyskanie statusu lub znalezienie organizacji, która może uzyskać status Partnera BirdLife.

Sekretariat BirdLife: struktura koordynująca i wspierająca federację BirdLife International.

Podstawowe cechy Partnera BirdLife

 • niezależna, oparta na członkostwie organizacja, wywodząca się z terenu, na którym działa, zarządzana przez demokratyczną strukturę (zarząd, radę, itp.),
 • jasno określona misja ochrony ptaków,
 • obowiązująca etyka pasująca do etyki obowiązującej w BirdLife oraz chęć i możliwości poświęcenia się Misji, Wizji, Strategii oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu BirdLife,
 • niezależność finansowa oraz wykwalifikowany personel,
 • doświadczenie oraz możliwości dokumentowania i ochrony gatunków, ostoi (IBA) i siedlisk,
 • doświadczenie oraz możliwości zwiększania zainteresowania ptakami, ich ochroną i środowiskiem poprzez kampanie masowe oraz edukację,
 • działanie na całym swoim terenie (na terenie całego kraju) oraz współpraca z odpowiednimi organizacjami i instytucjami na swoim terenie,
 • czynny udział w działaniach regionalnych BirdLife oraz opłacanie składki członkowskiej BirdLife.

Światowa Konferencja BirdLife

Konferencje Światowe oraz Światowe Spotkania Partnerów organizowane przez BirdLife średnio raz na cztery lata. Ostatnia konferencja odbyła się w Buenos Aires w Argentynie, we wrześniu 2008 roku. Gospodarzem tego wydarzenia był Partner BirdLife w Argentynie – Avas Argentinas.

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl