Budowa drogi przez obszar Natura 2000 Puszcza Darżlubska | stanowisko OTOP

Praca w OTOP | Kierownik rezerwatów zachodniopomorskich
16 lutego 2018
Wycinka w Puszczy jest niezgodna z prawem – potwierdza rzecznik generalny Trybunału UE
20 lutego 2018
Pokaż wszystkie
Budowa drogi przez obszar Natura 2000 Puszcza Darżlubska | stanowisko OTOP

Włochatka Aegolius funereus, fot. Monika Klimowicz

Stanowisko OTOP w sprawie Raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia –  droga powiatowa 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo – Wejherowo na terenie Puszczy Darżlubskiej (obszar Natura 2000)

W związku z projektem rozbudowy drogi powiatowej 1442G na odcinku Celbowo – Brudzewo – Wejherowo na odcinku około 12,2 km i ponownym rozpoczęciem procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. inwestycji, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Przedsięwzięcie położone jest w północnej części województwa pomorskiego na terenie miasta Wejherowo i gminy Wejherowo w powiecie wejherowskim oraz gminy Reda i Puck w powiecie puckim. Odcinek drogi DP1442G od m. Celbowo do miasta Wejherowo przebiega w przeważającej długości przez tereny zalesione Puszczy Darżlubskiej. Droga znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Darżlubska oraz Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007.

Metodyka wykonanej dla potrzeb oceny oddziaływania drogi na środowisko inwentaryzacji ornitologicznej przewidywała analizowanie i ocenę wpływu inwestycji na środowisko jedynie w wąskim pasie wzdłuż planowanej drogi. Nie przebadano większego obszaru, tak aby móc prawidłowo ocenić wpływ inwestycji na gniazdowanie gatunków szczególnie cennych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska: włochatki Aegolius funereus, muchołówki małej Ficedula parva i sóweczki Glaucidium passerinum. Planowana wycinka drzew zmniejszy powierzchnię lasu, która potencjalnie może zostać zajęta przez te gatunki i spowoduje utratę dogodnych siedlisk lęgowych.

W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia nie uwzględniono wpływu hałasu na zmianę zachowania ptaków. Hałas może doprowadzić do porzucenia siedlisk lęgowych (zmniejszy się powierzchnia optymalnego dla nich siedliska lęgowego)  oraz zmiany sposobów wykorzystania siedlisk lęgowych tych gatunków ptaków, które są przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska. Hałas drogowy oraz przebywanie ludzi na potencjalnych terenach lęgowych, skutecznie odstraszają ptaki.

Droga przecina kompleks Puszczy Darżlubskiej na dwie części, lecz jest to droga lokalna (w większości gruntowa), o niewielkim ruchu. Jej modernizacja i intensyfikacja ruchu spowoduje, że stanie się ona większą niż dotychczas barierą dla zwierząt.

Przedstawiony projekt rozbudowy drogi nie proponuje rozwiązań, umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się dużych ssaków. Brak rozwiązań zmniejszy bezpieczeństwo tak zwierząt, a także uczestników ruchu drogowego. Pomimo, że planowane jest ograniczenie prędkości pojazdów do 50 km/h, nie uwzględniono żadnych rozwiązań technicznych, prowadzących do spowolnienia ruchu na planowanej drodze. W połączeniu z założeniem zwiększenia ruchu pojazdów – może to doprowadzić do zwiększonej liczby kolizji z udziałem zwierząt.

W Raporcie znalazł się zapis, iż „W planowanym pasie drogowym nie stwierdzono miejsc rozrodu chronionych gatunków ptaków”. Jest to niezgodne z załącznikiem raportu OOŚ pt. „Raport z inwentaryzacji ornitologicznej wykonanej na potrzeby inwestycji rozbudowa drogi powiatowej 1442G”. Wskazano w nim, że w trakcie inwentaryzacji stwierdzono 3 gniazd i 14 dziupli, należących do 11 gatunków ptaków, w tym sójki Garrulus glandarius, myszołowa Buteo buteo, bogatki Parus major, modraszki Cyanistes caeruleus, dzięcioła dużego Dendrocopos major, które są gatunkami objętymi gatunkową ochroną ścisłą.

Raport nie omawia także wpływu planowanej inwestycji na dwie najbliżej położone formy ochrony przyrody – Nanicką Łąkę i Nanicki Szuwar oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Darżlubska, a także nie podejmuje kwestii oddziaływania na zasoby i jakość lokalnych/regionalnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Generalnie w Raporcie nie zaproponowano żadnych działań łagodzących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko (hałas, zwiększona penetracja terenu przez ludzi, barierowe oddziaływanie na duże ssaki, większa liczba kolizji drogowych itp).

Po zapoznaniu się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia wersja scalona z grudnia 2017 roku uważamy, że ocena oddziaływania planowanej inwestycji zawiera błędy i luki. W naszym przekonaniu nie ma wskazań środowiskowych, aby realizować tę inwestycję.

W dniu 6 lutego 2018 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przekazało na ręce wójta gminy Puck swoje stanowisko w tej sprawie, włączając się tym samym w procedurę konsultacji społecznych.

 

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl