Poznańska Grupa OTOP zaprasza nad morze
21 lutego 2012
Skorzystaj z darmowego programu PIT
23 lutego 2012
Pokaż wszystkie
OTOP apeluje o wzmocnienie Programu LIFE

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w imieniu polskich organizacji pozarządowych chroniących przyrodę dzięki środkom z Programu na rzecz Środowiska i Klimatu LIFE, wystosowało list do przedstawicieli ministerstw środowiska i spraw zagranicznych, zwracający uwagę na konieczność wzmocnienia tego programu w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Ostatnie badania potwierdzają, że przeznaczenie na cele związane z ochroną środowiska naturalnego zaledwie 14% unijnych dotacji umożliwiłoby stworzenie, w krótkiej perspektywie czasowej, 0,5 mln nowych miejsc pracy. Obecnie aż 78% unijnego budżetu daje niespełna 1,2 mln miejsc pracy.

W roku 2010 Państwa Członkowskie UE zobowiązały się do zahamowania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020 oraz do odtworzenia ekosystemów w maksymalnym możliwym zakresie. Aby wywiązać się z tego zobowiązania, a także w związku z udowodnioną efektywnością kosztową, konieczne staje się zwiększenie udziału Programu LIFE w budżecie unijnym z 0,23% do 1%.

Program LIFE jest kluczowym wsparciem dla Państw Członkowskich UE w realizacji polityk środowiskowych i w zmaganiach z globalnymi wyzwaniami środowiskowymi – walką ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej. OTOP, w imieniu swoim i innych organizacji chroniących przyrodę, zaapelował do urzędników z ministerstw środowiska i spraw zagranicznych o poparcie na zbliżającym się spotkaniu „Przyjaciół Prezydencji” (towarzyszącemu posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych) postulatów dotyczących zapewnienia przewidywalnego, wystarczającego i regularnego wsparcia finansowego z budżetu UE na właściwe utrzymanie i funkcjonowanie sieci Natura 2000 oraz na ochronę i zrównoważone korzystanie z różnorodności biologicznej w granicach, jak i poza ostojami Natura 2000. Dodatkowe argumenty za wzmocnieniem Programu LIFE zostały zawarte w oddzielnym piśmie przygotowanym przez pozarządowe organizacje ekologiczne działające na forum europejskim.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl