Projekt „Czynna ochrona nadmorskich słonaw i wilgotnych łąk w rezerwacie przyrody Beka” uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsk”

Bocian bohaterem Gdańskich Spotkań Ornitolgicznych
15 grudnia 2015
Życzenia Świąteczne
22 grudnia 2015
Pokaż wszystkie
Projekt „Czynna ochrona nadmorskich słonaw i wilgotnych łąk w rezerwacie przyrody Beka” uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsk”

Rezerwat „Beka” jest terenem o wybitnych wartościach przyrodniczych – bogatej i unikatowej ornitofaunie, ale również roślinności, która w podobnej postaci występuje tylko na kilku stanowiskach w Polsce.

Występowanie w rezerwacie zróżnicowanego kompleksu ekosystemów jest wynikiem oddziaływania odmiennych czynników:

  • naturalnych – teren rezerwatu zalewają słonawe wody Zatoki Puckiej oraz słodkie wody opadowe i sporadycznie wylewy z przepływających cieków, co tworzy specyficzne i rzadko występujące uwarunkowania siedliskowe,
  • antropogenicznych – tradycyjne, ekstensywne i długotrwałe (około 200-letni) sposób użytkowania tego terenu – jako pastwiska i łąki.

Do najcenniejszych zaliczamy: słonawy (łąki halofilne), szuwary, mechowiska oraz ciągle powiększające się stożki ujściowe Redy i Zagórskiej Strugi.

beka_zdjecie

Rezerwat „Beka”, dla zachowania całej różnorodności i bogactwa przyrodniczego musi być chroniony w sposób czynny. Dotyczy to głównie słonaw, które pozostawione bez wypasu bardzo szybko zarastane są przez trzcinę.

W trosce o utrzymanie walorów przyrodniczych i przywrócenie dawnej świetności „Bece”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jak w latach poprzednich, wykonuje szereg prac:

  • Utrzymanie wypasu zwierząt – krów i koni (opieka weterynaryjna i pielęgnacyjna zwierząt; zakup i naprawa sprzętu do wypasu np. izolatory, drut pastuchowy; uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup materiałów niezbędnych tj. gwoździe, deski, transport drewna itp.; remont kładek dla zwierząt oraz ciągnika; montaż i demontaż rozbieralnej kładki dla pieszych, a w trosce o ochronę również ubezpieczenie gospodarstwa)
  • Koszenie roślinności łąk oraz niedojadów wraz z wywożeniem biomasy z rezerwatu.

Dzięki tym pracom, możliwe jest utrzymanie muraw łąk halofilnych, na słonawy powracają charakterystyczne dla nich słonorośla oraz niektóre cenne gatunki ptaków. Pozostawiane w rezerwacie trzcinowiska zapewniają dogodne miejsce do gniazdowania dla ptaków związanych z szuwarami. W trosce o utrzymanie aktualnego stanu wiedzy na temat sytuacji panującej w rezerwacje, w roku 2015 podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzony jest szereg prac monitorujących efekty ekologiczne zabiegów czynnej ochrony (monitoring botaniczny, monitoring ornitologiczny, monitoring wód i sytuacji meteorologicznej, monitoring wybranych gatunków ssaków drapieżnych oraz wszystkożernych).

Ochrona czynna łąk Beki to realne koszty prowadzonych zabiegów. Środki finansowe, jakimi dysponuje na ten cel OTOP byłyby niewystarczające, gdyby nie wsparcie finansowe grantodawców i sponsorów.

W roku 2015 wykonanie zadań ochronnych w rezerwacie jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 193 674 zł. WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował projekt dotacją w wysokości do 95 000 zł.


Fot.: Florian Kowalczuk

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl