Artykuł 31: uczyńmy prawo do zdrowego środowiska niezbywalnym prawem człowieka

178 mln euro mniej na rolnictwo ekologiczne w Polsce
20 kwietnia 2020
Droga wodna E40 – widmo ponownego skażenia radioaktywnego
23 kwietnia 2020
Pokaż wszystkie
Artykuł 31: uczyńmy prawo do zdrowego środowiska niezbywalnym prawem człowieka

BirdLife International wraz z organizacjami partnerskimi wzywa Organizację Narodów Zjednoczonych do zmiany Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Po raz pierwszy od ponad 70 lat sytuacja wymusza, by dodać nowe prawo człowieka: prawo do zdrowego środowiska naturalnego.

Z popiołów drugiej wojny światowej, jednego z największych kryzysów humanitarnych w historii, powstało jedno z największych osiągnięć ludzkości: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR).

Ten nienaruszalny dokument, opracowany przez ekspertów z różnych kultur i środowisk, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku, w swoich 30 artykułach przedstawia podstawowe prawa człowieka, które muszą być chronione.

Prawa te chronią nas przed niewolnictwem i torturami oraz uprawniają do korzystania ze swobody przemieszczania się i wyrażania myśli. Przetrwały one próbę czasu i po 70 latach pozostają tak samo aktualne.

Ale brakuje jednego prawa: Artykułu 31 – naszego prawa do zdrowego środowiska naturalnego. W ciągu 70 lat od powstania UDHR ludzkość dokonała spustoszenia w świecie przyrody. Od powietrza, którym oddychamy, poprzez wodę, którą pijemy, aż po ziemię, na której uprawiamy dużą część naszego pożywienia, nasze środowisko wpływa na nasze zdrowie na wiele sposobów.

Uważa się, że trwająca pandemia COVID-19 jest związana z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami i niszczeniem naturalnych siedlisk – działalnością człowieka, która dramatycznie zwiększa ryzyko pojawienia się nowych chorób. Nauka mówi wyraźnie: zdrowie ludzkie i środowisko naturalne są ze sobą ściśle powiązane i już teraz widzimy, jak nasz brak troski o planetę narusza inne ustalone uniwersalne prawa człowieka, takie jak prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa.

W naszym liście do Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa, BirdLife International wraz z organizacjami partnerskimi, wzywa ONZ do:

  • włączenia prawa do zdrowego środowiska naturalnego – potencjalnego Artykułu 31 – do porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ i szczytu ONZ w sprawie różnorodności biologicznej we wrześniu 2020 r.
  • włączenia prawa do zdrowego środowiska naturalnego do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i osiągnięcie tego do grudnia 2023 r. z okazji 75. rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wykazać się przywództwem, uznając zdrowe środowisko naturalne za prawo człowieka w ramach reakcji na kryzys związany z koronawirusem. Wiemy, że dodanie nowego prawa człowieka jest nadzwyczajnym aktem. Nasza planeta jest równie nadzwyczajna. Być może nigdy nie było ważniejszego momentu, aby ustanowić prawo człowieka, które zobowiązywałoby nas do jego poszanowania, z korzyścią dla wszystkich.

Przeczytaj pełną treść listu do Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa (wersja angielska)

Podpisz naszą petycję o ustanowienie prawa do zdrowego środowiska naturalnego jako powszechnego prawa człowieka (j. angielski)