Doradcy Naukowi nad Biebrzą
27 sierpnia 2007
Liczenia wodniczki w Biebrzańskim Parku Narodowym
13 maja 2008
Pokaż wszystkie
"Pakiet ptasi” wielką szansą dla wodniczek

Zgodnie z nową propozycją programu rolnośrodowiskowego, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  każdy rolnik zainteresowany ekstensyfikacją użytkowania łąk i pastwisk, móże wdrażać pakiet 3 „Ekstensywnie użytkowane trwałe użytki zielone”, niezależnie od obecnych walorów przyrodniczych danego miejsca. W tej sytuacji nie wymagana jest konsultacja eksperta przyrodnika, a jedynie tzw. plan działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez doradcę rolnośrodowiskowego. Natomiast, jeżeli rolnik posiada łąki lub pastwiska o wysokich walorach przyrodniczych – m.in. tereny lęgowe wodniczki, co znajdzie potwierdzenie w ekspertyzie wykonanej przez botanika lub ornitologa, może wnioskować o tzw. „pakiety przyrodnicze”.

Pakiety przyrodnicze składają się z dziesięciu różnych wariantów , w tym jednego opracowanego we współpracy z OTOP „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków”, zwanego potocznie „pakietem ptasim”. Ma on na celu ochronę siedlisk lęgowych błotniaka łąkowego, derkacza, czajki, rycyka, krwawodzioba, kszyka, dubelt, kulika wielkiego, biegus zmiennego oraz wodniczki.

Pakiet ptasi to wielka szansa dla wodniczki w Polsce, zarówno na terenach objętych projektem LIFE, jak również poza ich granicami. Ochronę gwarantuje ptakom opóźnienie pokosu aż do 1 sierpnia, czyli okresu, kiedy większość z nich wyprowadziła już lęgi oraz ekstensyfikacja wypasu, a tym samym ograniczenia ryzyka zdeptania gniazd. Jednocześnie, atrakcyjna płatność (1200 lub 1380 PLN/ha) stanowi dużą zachętę do podtrzymania użytkowania rolniczego na obszarach zagrożonych porzucaniem, a tym samym do przeciwdziałania degradacji siedlisk lęgowych.

Także potencjalne, lecz obecnie nie zajęte przez wodniczki siedliska, mogą liczyć na ochronę klasyfikując się do niektórych innych wariantów pakietów przyrodniczych.

Marek Jobda

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl