Jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko?
23 lipca 2010
Dwuetapowa ocena oddziaływania na środowisko
24 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Wprowadzenie
Każde państwo członkowskie UE jest odpowiedzialne za wdrażanie prawa wspólnotowego[1]. Jako uchybienia we wdrażaniu tego prawa kwalifikowane są zarówno działania, jak i zaniechania w płaszczyźnie legislacyjnej (stanowienie prawa – transpozycja wymagań prawa UE), jak i w sferze stosowania prawa przez organy administracji i sądy administracyjne oraz osiągania celów przewidywanych prawem UE.
Obowiązek monitorowania przestrzegania prawa UE na każdym etapie jego implementacji (transpozycja, stosowanie, osiąganie celów) ciąży na KE, nazywanej także strażnikiem Traktatów. Stosowne uprawnienia przyznaje Komisji art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[2] (TfUE) – w razie potrzeby usunięcia naruszeń Komisja może wszcząć przeciwko państwu członkowskiemu postępowanie w sprawie naruszenia przez to państwo zobowiązań związanych z wdrażaniem prawa wspólnotowego[3].
Artykuł 258
 Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.
 
Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
W praktyce procedura z art. 258 TfUE może właściwie funkcjonować tylko w przypadku, gdy Komisja dysponować będzie stałym źródłem informacji o naruszeniach prawa wspólnotowego. Ważnym źródłem takich informacji jest instytucja skarg do KE składanych przez osoby fizyczne i prawne (w tym organizacje pozarządowe).


[1]     Wdrażanie rozumiane jako przyjmowanie w odpowiednim terminie środków wykonawczych, zgodność i właściwe stosowanie prawa. Inaczej określane też implementacją.
[2]     Wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE L Nr 115/47 z 9.5.2008 r., z późn. zm.
[3]     Przebieg postępowania z art. 226 TWE został opisany w rozdziale 5.2.5. („Co się dzieje, jeżeli skarga została uznana za zasadną?”).

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl