Dwuetapowa ocena oddziaływania na środowisko - OTOP
Wprowadzenie
24 lipca 2010
Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie Via Baltica
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Dwuetapowa ocena oddziaływania na środowisko

OOŚ jest wykonywana w fazie zasadniczej, czyli w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia (dalej jako decyzja środowiskowa), czyli praktycznie przed udzieleniem zgody na lokalizację przedsięwzięcia.

OOŚ w fazie wykonawczej (ocena ponowna) prowadzi się z kolei w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli konieczność przeprowadzenia takiej oceny została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, albo –

1. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji,
2. bądź wówczas, gdy organ właściwy do wydania decyzji budowlanej stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji środowiskowej.

W każdym z postępowań OOŚ zapewnienie udziału społeczeństwa jest obligatoryjne.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl