Pomóżmy strażakom z OSP Zajki | zbiórka
3 czerwca 2020
Międzynarodowy Dzień Jerzyka | 7 czerwca
7 czerwca 2020
Pokaż wszystkie
Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych | raport ETO

Monokultura rzepaku, fot. Bogna Błaszkowska

Różnorodność biologiczna na użytkach rolnych – wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji. Raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

ETO w raporcie opublikowanym 5 czerwca 2020 r. przypomina, że UE zobowiązała się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2020 r. Na ten cel zaplanowano w latach 2014– 2020 w ramach wspólnej polityki rolnej kwotę 66 mld euro. W Raporcie oceniono, czy unijna polityka rolna przyczynia się do utrzymania i wzmocnienia różnorodności biologicznej na użytkach rolnych. Odpowiedź jest negatywna: wspólna polityka rolna nie zapobiegła pogorszeniu sytuacji. Stwierdzono, że istnieją luki pomiędzy koncepcją ochrony różnorodności biologicznej a koordynacją i monitorowaniem wspólnej polityki rolnej oraz że większość działań finansowana w ramach wspólnej polityki rolnej nie ma większego korzystnego wspływu na różnorodność biologiczną.

Główne wnioski raportu:
* sposób sformułowania celów dotyczących rolnictwa określonych w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej utrudnia mierzenie dokonanych postępów,
*Komisja monitoruje wydatki z budżetu UE poniesione na różnorodność biologiczną w sposób niewiarygodny,
* oddziaływanie płatności bezpośrednich w ramach WPR jest ograniczone lub brakuje informacji na ten temat,
* największy potencjał w zakresie utrzymania lub wzmocnienia różnorodności biologicznej na użytkach rolnych mają działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne, płatności dla obszarów Natura 2000 i rolnictwo ekologiczne.

Trybunał zaleca, by Komisja:
* udoskonaliła koncepcję kolejnej strategii ochrony różnorodności biologicznej,
*zwiększyła wkład płatności bezpośrednich i działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na rzecz różnorodności biologicznej,
*precyzyjniej monitorowała wydatki związane z różnorodnością biologiczną,
* opracowała wiarygodne wskaźniki, które będą odpowiednie do monitorowania postępów w zakresie różnorodności biologicznej na użytkach rolnych.

Pełen tekst Raportu (w j. polskim):
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_farmland_PL.pdf

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl