Kosztowna droga wodna E40 | ekspertyza ekonomiczna
16 listopada 2020
PE zakazuje amunicji ołowianej
26 listopada 2020
Pokaż wszystkie
Skarga OTOP do WSA w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej

Widok Mierzei Wiślanej od strony Zalewu Wiślanego z widocznym placem budowy przekopu. Fot. Przemysław Woźnica, 20 stycznia 2020, CC BY-SA 4.0

23 października 2020 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydaną 17 września 2020 r., w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”. 

W decyzji tej Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyznaje, że „nie można zgodzić się z argumentem przedstawionym przez wnioskodawcę [Urząd Morski w Gdyni], że w trakcie prowadzenia robót na Mierzei Wiślanej oraz przy przebudowie brzegów rzeki Elbląg i Zatoki Elbląskiej nie będzie presji na ichtiofaunę i ornitofaunę występującą na terenie Zalewu Wiślanego”. Jednak pomimo tego stwierdzenia, a także argumentów naukowców wskazujących na destrukcyjny wpływ inwestycji na środowisko, i mimo częściowego uchylenia decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 5 grudnia 2018 r. – na podstawie tej decyzji GDOŚ budowa może być kontynuowana.

OTOP uważa, że decyzja z 17 września 2020 r. powinna zostać uchylona w całości, m. in ze względu na to, iż ustalone przez organ odwoławczy uwarunkowania środowiskowe nie zostały zaopiniowane przez organy współdziałające (m. in. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni). OTOP wnosi także o przeprowadzenie przez WSA w Warszawie dowodu uzupełniającego z załączonego do skargi dokumentu, jakim jest podsumowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko programu wieloletniego >>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską<<”. Uwiarygodnia on zdanie OTOP, iż omawiane przedsięwzięcie (także w wybranym wariancie lokalizacyjnym „Nowy Świat”) może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000, w tym na siedliska występowania ptaków oraz priorytetowe siedliska przyrodnicze, chronione w tych obszarach: „Zalew Wiślany” (PLB 280010) oraz „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” (PLH 280007).

GDOŚ, podobnie jak wcześniej RDOŚ w Olsztynie, naruszył w trakcie postępowania odwoławczego wiele przepisów postępowania, gdyż nie rozpatrzył należycie wszystkich istotnych w sprawie okoliczności i uwarunkowań prawnych, jak również – mimo trwającego około 20 miesięcy postępowania, nie zebrał ważnych dowodów w sprawie, które temu organowi powinny być znane z urzędu. Przykładem takiego zaniechania jest brak odniesienia się do wskazanego przez OTOP w skardze dokumentu (Prognozy) – interdyscyplinarnego opracowania dotyczącego omawianego przedsięwzięcia, sporządzonego w styczniu 2015 roku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Z treści podsumowania tego ważnego dokumentu, który ma wartość co najmniej równą sporządzonemu raportowi wynika jednoznacznie, że realizacja inwestycji, niezależnie od jej wariantu lokalizacyjnego:

– znacząco pogorszy stan siedlisk rzadkich gatunków ptaków, dla ochrony których został ustanowiony obszar Natura 2000 „Zalew Wiślany”; prognoza przewiduje iż będzie to dotyczyć, w zależności od wybranego wariantu – od 2 do 6 tych gatunków,

– spowoduje znaczące pogorszenie stanu dwóch priorytetowych w UE siedlisk przyrodniczych – w obszarze Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” – nadmorskich wydm szarych oraz lagun przybrzeżnych.

Przypominamy, że mimo zaskarżenia decyzji RDOŚ w Olsztynie, toczącego się w tej sprawie postępowania i nieprawomocnej decyzji środowiskowej – prace przy przekopie Mierzei są kontynuowane dzięki nadaniu decyzji – przez wojewodę pomorskiego – rygoru natychmiastowej wykonalności.

Warto także podkreślić, że mimo nadanego wspomnianego już rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ z dnia 5 grudnia 2018 r., GDOŚ zwlekał bezprawnie z rozpatrzeniem wniesionych odwołań i wydaniem decyzji ostatecznej aż do dnia 17 września 2020 r. W sprawie przewlekłości postępowania OTOP wniósł wcześniej skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uwzględnił w całości stanowisko Towarzystwa, zobowiązując GDOŚ do zakończenia prowadzonego postępowania oraz wymierzył temu organowi grzywnę. Wyrok ten, po oddaleniu skargi kasacyjnej złożonej przez wymieniony urząd, stał się prawomocny, a wydana decyzja przez RDOŚ w dniu17 września 2020 r. jest przedmiotem opisanej powyżej nowej skargi OTOP. Przedstawiona sytuacja obrazuje świetnie, ile starań musi włożyć organizacja ekologiczna, aby organ powołany do ochrony środowiska działał sprawnie i zgodnie z prawem, w sprawie przedsięwzięcia, do którego władze Polski przywiązują tak duże znaczenie.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl