Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uważa, że planowanie i realizacja obwodnic drogowych dla aglomeracji warszawskiej powinny odbywać się z poszanowaniem przepisów ochrony przyrody, w tym również dotyczących ochrony ptaków.

Dotyczy to w szczególności:

  • rozpatrywania i wariantowania przebiegu nowych dróg przez obszary sieci NATURA 2000, w tym obszar „Dolina Środkowej Wisły” i „Puszcza Kampinoska”, poszanowania istniejącej drożności korytarzy ekologicznych dla zwierząt,
  • wykluczenia lokalizacji dróg na terenach objętych ochroną rezerwatową,
  • wyznaczania w ustalanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska środowiskowych uwarunkowaniach zgody warunków w zakresie minimalizacji niekorzystnego wpływu budowy i użytkowania tras szybkiego ruchu i autostrad na ptaki i ich siedliska, oraz realizowania tych warunków w praktyce – np. poprzez:
  1. stosowanie w celu ochrony przed hałasem ekranów akustycznych nie przezroczystych, co zapobiega śmiertelnym kolizjom ptaków o tego typu konstrukcje,
  2. minimalizowanie infrastruktury technicznej związanej z budownictwem drogowym przy realizacji przepraw mostowych w dolinach rzecznych, objętych obszarami NATURA 2000 – np. odstąpienie lub znaczące ograniczenie zakresu prac (regulacji) hydrotechnicznych, rezygnacja z budowy mostów wysokich (pylonowych i łukowych – kratowych), rezygnacja z dodatkowej iluminacji obiektów mostowych,
  3. przestrzegania terminów usuwania drzew i krzewów na potrzeby budowy dróg wyłącznie poza okresem lęgowym, czyli w czasie od września do końca lutego, jak również stosowania kompensacji przyrodniczej tych wycinek (instalacja skrzynek lęgowych),
  4. wykluczenie miejsc poboru kruszyw budowlanych na potrzeby inwestycji drogowych i innych infrastrukturalnych z terenów objętych ustawowymi formami ochrony przyrody (np. obszary sieci NATURA 2000, warszawski obszar chronionego krajobrazu),
  5. uwzględnianie takiego składu gatunkowego drzew i krzewów w projektach urządzania zieleni ochronnej w pasach przylegających do drogi, aby nowe nasadzenia nie przyciągały wzmożonej obecności w pobliżu drogi ptaków z gatunków odżywiających się owocami roślin.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl