Zarząd Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pragnie poinformować wszystkich Członków, że X Walne Zebranie Członków OTOP jest planowane na 12 września 2020 o godz. 10.00 (rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:00) w sali konferencyjnej znajdującej się na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 41

********************************

Komunikat z dnia 7 września 2020 r.

Zgodnie z procedurą zawartą w „Regulaminie wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2020-2023” Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Biurze OTOP w Markach celem podliczenia głosów i ogłoszenia wyników wyborów nowego Zarządu naszej organizacji.
Komisja Rewizyjna ustaliła listę członków Zarządu OTOP kadencji 2020-2023 w składzie:
– Tomasz Chodkiewicz
– Monika Klimowicz
– Romuald Mikusek
– Dorota Ochocińska
– Olimpia Pabian
– Krzysztof Tabernacki
– Przemysław Wylegała
********************************

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w X Walnym Zebraniu Członków OTOP prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa w formie elektronicznej na adres biuro@otop.org.pl najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii jesteśmy zmuszeni do wcześniejszego określenia maksymalnej liczby osób, które wezmą udział w obradach X Walnego Zebrania Członków OTOP. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz spełnienie wymagań prawnych obowiązujących organizatorów wydarzenia publicznego.

Prosimy również wszystkich Członków OTOP o aktualizację swoich danych kontaktowych, szczególnie w zakresie adresu poczty elektronicznej e-mail na wypadek nagłej potrzeby poinformowania o ewentualnych zmianach w programie, trybie, procedurach, terminie oraz wymaganych środkach bezpieczeństwa dotyczących obrad WZC.

Uwaga!
Obecnie termin i miejsce Walnego Zebrania Członków, wyznaczone na 12 września 2020 roku są zależne od sytuacji odwołania lub trwania stanu epidemii w kraju i ewentualnych przepisów prawnych, które będą obowiązywały w okresie, na który przypada termin WZC.

W związku z powyższym Zarząd OTOP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie, trybie, procedurach, miejscu a nawet terminie obrad WZC, obligując członków do śledzenia sytuacji w kraju na bieżąco oraz stałego monitorowania naszej strony www.otop.org.pl i innych kanałów informacyjnych (newsletter, profile FB, listy mailingowe grup lokalnych), gdzie mogą pojawiać się informacje, szczególnie w okresie przed samym WZC, kiedy to o ewentualnych zmianach nie będzie możliwości poinformowania inną drogą wszystkich zainteresowanych.

Lista kandydatów do Zarządu OTOP kadencji 20202023

Komisja Rewizyjna Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na posiedzeniach, które odbyły się w dniach 29 maja 2020 r. oraz 5 czerwca 2020 r. w biurze OTOP w Markach dokonała weryfikacji formalnej zgłoszeń i ustaliła listę kandydatów do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023 w składzie:

 1. Chodkiewicz Tomasz
 2. Choroś Piotr
 3. Klimowicz Monika
 4. Mikusek Romuald
 5. Ochocińska Dorota
 6. Pabian Olimpia
 7. Pawlukojć Krzysztof
 8. Tabernacki Krzysztof
 9. Wylegała Przemysław

Procedury głosowania na kandydatów do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023

Karta do głosowania

Instrukcja głosowania

Na karcie do głosowania (otrzymanej w formie papierowej lub elektronicznej do wydruku samodzielnego) należy w odpowiednim miejscu:

 1. Wpisać nazwisko i imię głosującego.
 2. Wpisać datę urodzenia.
 3. Zaznaczyć w sposób jednoznaczny nie więcej niż siedem kratek obok nazwisk kandydatów, których głosujący wybiera do Zarządu OTOP kadencji 2020–2023.
 4. Wpisać datę oddania głosu.
 5. Podpisać się.

Nie spełnienie któregokolwiek z wymienionych powyżej wymogów powoduje, że oddany głos zostanie uznany za nieważny.

Uprawnieni członkowie opłacający składkę rodzinną mogą pobrać dodatkowy egzemplarz karty do głosowania lub skserować otrzymaną w pakiecie wyborczym.

Wypełnione karty do głosowania należy odesłać do centrali Sekretariatu OTOP w Markach do dnia 21 sierpnia 2020 r., na kopercie umieszczając dopisek „ZARZĄD OTOP 2020–2023”. O uznaniu głosu decyduje data stempla pocztowego. W przypadku głosów dostarczanych bezpośrednio do centrali Sekretariatu OTOP, decyduje data dostarczenia.

Podliczenia głosów dokonają członkowie Komisji Rewizyjnej, nie później niż w dniu 4 września 2020 r.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej OTOP, nie później niż w dniu 7 września 2020 r.

Protokół z wynikami wyborów zostanie przedstawiony na Walnym Zebraniu Członków OTOP w dniu 12 września 2020 r.

OTOP oświadcza, że podane na karcie do głosowania dane zawierające: nazwisko, imię, datę urodzenia, datę oddania głosu oraz złożony podpis będą wykorzystane tylko i wyłącznie do ustalenia przez Komisję Rewizyjną, czy dana osoba posiadała czynne prawo wyborcze w dniu oddania głosu oraz do udowodnienia autentyczności głosu w przypadku kontroli poprawności przeprowadzenia wyborów przez instytucje zewnętrzne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@otop.org.pl lub bezpośrednio z przedstawicielem Zarządu – Panią Prezes: beata.skarbek-kruszewska@otop.org.pl

Najważniejsze dokumenty:

Program X Walnego Zebrania Członków 12.09.2020

Regulamin wyborów do Zarządu OTOP kadencji 2020

Wzór karty do do głosowania – załącznik do regulaminu 2020-2023

Procedura zgłaszania kandydatów (archiwalne)

RODO – Polityka Prywatności w OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl