Przyczyny odmowy udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
2 marca 2010
W jakim terminie musi być udostępniona informacja o środowisku i jego ochronie?
4 marca 2010
Pokaż wszystkie
Opłaty za udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie

Nie pobiera się opłat za udostępnianie informacji przez Internet.

Przy tradycyjnym udostępnianiu – to, czy pobrana zostanie od nas opłata, a także jej wysokość zależy od tego, jakie czynności organu administracji będą z tym związane.

UDOSTĘPNIANIE TRADYCYJNE
odpłatnie
wyszukiwanie innych informacji, niż zawarte
w dokumentach wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie
przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku
sporządzanie kopii dokumentów
sporządzanie kopii danych
przesłanie informacji, kopii danych lub kopii dokumentów
bezpłatnie
wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych
w publicznie dostępnym wykazie
inne czynności, których ustawa nie zaliczyła do odpłatnych

Ogólnie wysokość stawek opłat za czynności związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie określa art. 27 UOOŚ.

STAWKI OPŁAT
wyszukiwanie innych informacji, niż zawarte w dokumentach wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie 10 zł – do 10 dokumentów,

plus 1 zł za każdy kolejny dokument

przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych
sporządzanie kopii dokumentów
lub kopii danych
0,60 zł za 1 str. A4, druk czarno-biały

6 zł za 1 str. A4, druk kolorowy

przesłanie informacji, kopii danych lub kopii dokumentów opłata za przesyłkę pocztową wg. stawek Poczty Polskiej plus 4 zł – za kopię dokumentów lub danych
w formie wydruku lub kserokopii lub 10 zł – za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji

Szczegółowe stawki opłat, współczynniki różnicujące ich wysokość, sposób naliczania
oraz terminy i sposób uiszczania powinno określić rozporządzenie Ministra Środowiska wydane na podstawie art. 28 UOOŚ. Ponieważ dotychczas nie zostało ono wydane, do czasu jego wydania stosujemy „stare” Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114, poz. 788).

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl