Negatywny wpływ na obszar Natura 2000
25 lipca 2010
Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku (właściwy stan ochrony)

cel ogólny, dla jakiego powołano sieć Natura 2000 oraz cel jednostkowo określany dla każdego obszaru Natura 2000 – w Standardowym Formularzu Danych (SDF) dla danego obszaru Natura 2000 – w ramach celu ochrony danego obszaru Natura 2000. Pojęcia korzystnego stanu ochrony (KSO) siedliska i gatunku definiuje art. 1 Dyrektywy Siedliskowej (w prawie polskim art. 5 pkt 24 i pkt 25 UOP definiuje je jako właściwy stan ochrony siedliska i gatunku).

Stan siedliska przyrodniczego to suma oddziaływań na to siedlisko oraz na jego typowe gatunki, które to oddziaływania mogą mieć wpływ na długofalowe rozmieszczenie, strukturę i funkcje siedliska oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków.

Korzystny stan ochrony siedliska ma miejsce, gdy:

1) jego naturalny zasięg i powierzchnia w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają się;

2) specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości;

3) stan ochrony gatunków dla tego obszaru jest korzystny.

Stan gatunku to suma oddziaływań na ten gatunek, które mogą mieć wpływ na jego długofalowe rozmieszczenie i liczebność ich populacji.

Korzystny stan ochrony gatunku ma miejsce w sytuacji, kiedy:

1) nie zmienia się ich liczebność – dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych;

2) nie zmniejsza się ich zasięg ich naturalnego występowania ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości;

3) istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas.

KSO siedliska i gatunku musi być rozpatrywany w kontekście ich naturalnych zasięgów – na poziomie biogeograficznym oraz szerzej – na poziomie całej Wspólnoty Europejskiej. KSO siedlisk i gatunków jest podstawowym elementem pozwalającym ocenić integralność obszaru Natura 2000.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl