Podmiot korzystający ze środowiska
25 lipca 2010
Organy I i II instancji
25 lipca 2010

Podmiot

– osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zainteresowana, uprawniona lub zobowiązana do udziału w postępowaniu administracyjnym. Podmioty mogą odegrać w postępowaniu różne role, w związku z czym możemy je podzielić na takie, którym przepisy prawa nakazują udział w postępowaniu w różnych funkcjach (organy administracji publicznej: organy prowadzące postępowanie i rozstrzygające o prawach i obowiązkach stron postępowania oraz organy współdziałające – opiniujące, uzgadniające, konsultujące), takie, którym przepisy umożliwiają udział (uprawniają do udziału) w postępowaniu (strony, uczestnicy na prawach strony, społeczeństwo („każdy”) biorące udział w postępowaniu, w którym przewidziany jest udział społeczeństwa), a także takie, które mimo że są subiektywnie zainteresowane udziałem w postępowaniu (mają interes faktyczny), ze względów obiektywnych (brak podstaw prawnych – brak interesu prawnego) nie mogą wziąć w nim udziału.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl