Podmiot
25 lipca 2010
Organ administracji
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Organy I i II instancji

Organy I i II instancji

– w polskim postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami od rozstrzygnięć administracyjnych stronom przysługują środki zaskarżenia, wynikające z prawa do żądania skontrolowania decyzji przez organ zajmujący wyższy stopień w strukturze administracji publicznej. Organ I instancji jest organem niższego stopnia, rozpatrującym sprawę w pierwszej kolejności. Strony niezadowolone z decyzji (lub postanowienia) wydanej przez organ I instancji mogą złożyć odwołanie (lub zażalenie) do organu II instancji (organu wyższego stopnia, organu odwoławczego).

Zasada dwuinstancyjności gwarantuje stronom prawo do dwukrotnego merytorycznego rozpatrzenia sprawy (jeżeli nie są zadowolone z pierwszego rozstrzygnięcia), co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane przez organ II instancji powinno dotyczyć dwóch kwestii – rozpoznania i rozstrzygnięcia po raz drugi sprawy oraz ustosunkowania się do zarzutów zawartych w odwołaniu (lub zażaleniu) złożonym przez stronę.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl