Strona postępowania
25 lipca 2010
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Shadow List

Shadow List

– to lista obszarów, które spełniając kryteria określone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej powinny zostać przez rząd kraju członkowskiego UE umieszczone na tzw. liście krajowej, czyli liście obszarów przedstawionych Komisji Europejskiej do zatwierdzenia jako obszary Natura 2000.

W Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 powinny się znaleźć docelowo wszystkie obszary spełniające kryteria Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej we wszystkich państwach członkowskich UE. Polska Shadow List zawiera wykaz „potencjalnych obszarów Natura 2000”, które dotychczas z różnych, głównie politycznych względów nie zostały przez władze polskie formalnie objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Polska należy do państw o jednym z najniższych współczynników obszarów Natura 2000 w stosunku do ogólnej powierzchni kraju, a zarazem do państw, w których istnieje najwięcej „potencjalnych obszarów Natura 2000”, nie objętych dotychczas formalną ochroną w ramach sieci Natura 2000[i].

Shadow List jest listą ekspercką, sporządzoną na podstawie specjalistycznych badań i analiz, opracowaną i aktualizowaną przez współpracujące ze sobą organizacje ekologiczne zaangażowane w ochronę obszarów Natura 2000. Część Shadow List dotyczącą obszarów spełniających wymogi z Dyrektywy Siedliskowej koordynują Klub Przyrodników, PTOP Salamandra i WWF Polska, natomiast część dotyczącą obszarów, które na podstawie Dyrektywy Ptasiej powinny zostać wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) w ramach sieci Natura 2000 – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Aktualna Shadow List obszarów spełniających wymogi z Dyrektywy Siedliskowej dostępna jest pod adresem: http://www.kp.org.pl/n2k/shl2008/

Przystępne omówienie Shadow List obszarów spełniających wymogi z Dyrektywy Siedliskowej – zob. „Raport Aktualizacja Shadow List obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce”. Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy Siedliskowej, dostępny pod adresem:

http://assets.wwfpl.panda.org/downloads/shadow_list_updated_2006.pdf

Aktualna Shadow List obszarów spełniających wymogi z Dyrektywy Ptasiej – propozycje nowych ostoi IBA – potencjalnych obszarów specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000:

http://www.ostojeptakow.pl/images/nowe_ostoje/nowe%20ostoje_2009-03-01_otop.xls

Według orzecznictwa ETS, zgodnie z zasadą przezorności, do potencjalnych obszarów Natura 2000 należy stosować wszystkie zasady i przepisy, zarówno wspólnotowe, jak i krajowe, które znajdują zastosowanie w przypadku formalnie wyznaczonych obszarów Natura 2000 (obszarów Natura 2000 zatwierdzonych przez Komisję Europejską). W konsekwencji przedsięwzięcia, które mogą wywierać negatywny wpływ (negatywnie oddziaływać obszar umieszczony na Shadow List), należy traktować tak jak przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na obszar Natura 2000 – muszą one być poddawane ocenie habitatowej.

[i] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl