Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” - OTOP

Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”

Pocztówka ratunkowa dla klimatu | piszemy do Przewodniczącego Rady Europejskiej
19 lutego 2020
Koalicja Rolnictwo dla Przyrody
4 marca 2020
Pokaż wszystkie
Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków”

Krajobraz rolny Roztocza, fot. Monika Klimowicz

W 2020 roku kończy się perspektywa finansowa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Nad założeniami nowego PROW pracuje zespół specjalistów, koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To także czas, kiedy w Unii Europejskiej trwają prace nad dalszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej. To od unijnych ustaleń zależy, jak będzie wyglądało rolnictwo w Europie, nie tylko w kwestii wsparcia finansowego dla rolników, ale – co dla nas najistotniejsze – w kwestii ochrony bioróżnorodności i wpływu rolnictwa na środowisko i klimat.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków nie pozostaje obojętne na wyzwania współczesnego rolnictwa, dlatego chcemy aktywnie włączyć się – jako think tank – w proces tworzenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Znaczna część działań w tym temacie, realizowana będzie w ramach projektu „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” Naszym głównym celem jest wdrożenie rozwiązań, które promowałyby rolnictwo przyjazne przyrodzie i zwracały uwagę na szczególną potrzebę ochrony bioróżnorodności terenów wiejskich.  Wierzymy, że podejmowanie takich działań jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Zakres działań OTOP obejmuje między innymi przygotowanie propozycji działań w nowym programie rolno-środowiskowym, m.in. pakiet „wspólnotowy” promujący ochronę trwałych użytków zielonych na obszarach o dużym rozdrobnieniu gruntów, które są szczególnie wartościowe przyrodniczo, a także prace konsultacyjne przy tworzeniu tzw. eko-programów, kampanię informacyjną i promocyjną dotyczącą gospodarki rolnej przyjaznej środowisku.

Niezwykle istotną dla OTOP częścią projektu będą prace nad „Czerwoną listą ptaków Polski”. Publikacja, przygotowana przez zespół OTOP z udziałem ekspertów zewnętrznych, pozwoli na identyfikację gatunków ptaków, które pilnie potrzebują  szeroko zakrojonych działań ochronnych. Wesprze więc proces planowania ochrony przyrody i ustalenie priorytetów ochronnych na poziomie krajowym, np. ułatwi wybór gatunków priorytetowych do dopłat rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

„Czerwona lista” będzie narzędziem niezwykle istotnym dla interesariuszy projektu – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska i innych. Publikacja ta, stanowiąca zestawienie badań i analiz prowadzonych przez OTOP (w ramach swoich działań statutowych, w szczególności Monitoringu Ptaków Polski), będzie opracowaniem podsumowującym kompleksowo doświadczenia OTOP jako think tanku działającego na styku obszarów środowiska i rolnictwa.

 

Projekt „Rozwój instytucjonalny Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

 

Wpłacam