Kto może uzyskać informacje o środowisku o jego ochronie?
8 marca 2010
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
10 marca 2010
Pokaż wszystkie
Podstawy prawne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

W Polsce prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem zagwarantowanym w art. 74 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie za demokratyczny standard uznaje także prawo międzynarodowe i wspólnotowe.

Bezpośrednio zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie regulują przepisy art. 4 i art. 8-28 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm., powoływanej jako UOOŚ). Ponieważ jednak informacje o środowisku i jego ochronie mają w zdecydowanej większości sytuacji status „informacji publicznych”, w sprawach związanych z ich udostępnianiem pewne zastosowanie mają także przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Ustawa ta jest wówczas traktowana jako akt o charakterze ogólnym, natomiast UOOŚ jako akt szczegółowy, którego przepisy mają pierwszeństwo zastosowania w sprawach dotyczących informacji o środowisku. W odniesieniu do kwestii, których UOOŚ nie reguluje, zastosowanie mają przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:

  • informacje dotyczące stanu elementów środowiska: powietrza, wody, powierzchni ziemi, kopalin, klimatu, krajobrazu i obszarów naturalnych (w tym bagien, obszarów nadmorskich i morskich), a także roślin, zwierząt i grzybów oraz innych elementów różnorodności biologicznej oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami
  • informacje dotyczące emisji i zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska
  • informacje dotyczące środków ochrony środowiska takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia
  • informacje dotyczące raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowisk
  • informacje dotyczące analiz wykorzystanych w ramach stosowania środków ochrony środowiska i działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska
  • informacje dotyczące stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych
    – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać stany elementów środowiska lub przez elementy środowiska emisje i zanieczyszczenia oraz środki ochrony środowiska

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl