Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną? - OTOP

Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną?

Przykład: petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej. Via Baltica.
25 lipca 2010
Co dzieje się z wniesioną petycją?
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną?
Petycje, które zostały uznane za dopuszczalne rozpatrywane są przez Komisję Petycji w ramach jej zwyczajowej działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja ma zostać poddana debacie lub autor petycji sam wyrazi takie życzenie, może on zostać zaproszony na posiedzenie Komisji Petycji. Przewodniczący może udzielić autorowi petycji prawa głosu.
W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:
  • zwrócić się do KE o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odpowiednim prawem wspólnotowym;
  • przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych);
  • w wyjątkowych przypadkach przygotować i przedstawić Parlamentowi pełne sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym;
  • przeprowadzić wizytę wyjaśniającą w kraju lub regionie, którego dotyczy petycja oraz przygotować sprawozdanie zawierające obserwacje i zalecenia;
  • podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy lub udzielenia składającemu petycję właściwej odpowiedzi.
Komisja Petycji zbiera się na posiedzeniach co do zasady raz w miesiącu (z wyjątkiem sierpnia). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możliwe jest nawiązanie współpracy z właściwymi organami państwa członkowskiego.
Po zakończeniu rozpatrywania petycji uznanej za dopuszczalną procedura jest zamykana, a wiadomość o jej zamknięciu doręczana jest autorowi petycji. Środki, które przysługują stronie niezadowolonej ze sposobu rozpatrzenia petycji są stosunkowo skromne. Podmiot taki może albo ponownie wnioskować o zajęcie się sprawą, albo w uzasadnionych okolicznościach wystąpić ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, wnosząc o uznanie postępowania Komisji Petycji za tzw. przejaw złej administracji.

Należy pamiętać, że Komisja Petycji nie jest ciałem o charakterze sądowym, nie ma żadnych uprawnień co do uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji władz krajowych czy wznowienia postępowania administracyjnego, nie jest też ciałem o charakterze egzekucyjnym. Dlatego petycje zawierające żądania podjęcia takich działań są uznawane za niedopuszczalne.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl