Co dzieje się z wniesioną petycją? - OTOP
Czego można się spodziewać, jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną?
25 lipca 2010
Jakie wymagania musi spełniać petycja?
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Co dzieje się z wniesioną petycją?
Autorów – lub głównego autora petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa – oraz numer petycji wpisuje się do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłasza na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Ogłoszenia te są zamieszczane w protokołach posiedzeń, na których dane petycje zostały wniesione.
Petycje wpisane do rejestru zasadniczo posiadają status dokumentów jawnych, zaś imię i nazwisko autora petycji oraz treść petycji powinny zostać dla celów przejrzystości opublikowane przez Parlament. Jednak autor/autorka petycji może zwrócić się z wnioskiem o utajnienie jego/jej nazwiska w celu ochrony swojej prywatności. W takim przypadku Parlament zobowiązany jest przychylić się do tego wniosku.
W przypadku gdy postępowanie nie może zostać wszczęte z powodu utajnienia danych autora petycji, jest on konsultowany w sprawie kroków, które mają zostać podjęte. Autor/autorka petycji może zwrócić się z wnioskiem, by jego/jej petycja została rozpatrzona w trybie poufnym. W takim przypadku Parlament podejmuje odpowiednie środki ostrożności gwarantujące, że treść petycji nie zostanie udostępniona do wiadomości publicznej.
Do osobnego rejestru wpisuje się i przechowuje petycje kierowane do Parlamentu przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej oraz które nie zamieszkują lub nie mają swojej statutowej siedziby na terenie państwa członkowskiego. Co miesiąc Przewodniczący przekazuje zestawienie otrzymanych w poprzednim miesiącu petycji wraz z ich tematami Komisji Petycji. Komisja może zwrócić się o udostępnienie jej tych petycji, których rozpatrzenie uważa za stosowne.
Dalej petycje wpisane do rejestru ogólnego Przewodniczący przekazuje właściwej komisji, która orzeka o dopuszczalności lub niedopuszczalności petycji. Jeżeli właściwa komisja nie osiąga konsensusu w sprawie dopuszczalności petycji, petycja ogłaszana jest jako dopuszczalna na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Komisji.
Petycje uznane przez Komisję za niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana jest autorowi petycji (w stosownym przypadku zaleca się autorowi petycji inne drogi odwoławcze).
Natomiast petycje, które uznano za dopuszczalne, umieszczane są w specjalnym rejestrze elektronicznym, w celu umożliwienia obywatelom przyłączenia się do autora petycji poprzez złożenie podpisu elektronicznego albo w celu wycofania swojego poparcia dla petycji.
Poparcie dla petycji, podobnie jak i samą petycję, można cofnąć w każdym czasie – wtedy jest ona uznawana za bezprzedmiotową.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl