Instrument prawny
25 lipca 2010
Cele ochrony obszaru Natura 2000
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia)

– instrument prawny służący określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w sposób wiążący strony oraz organy administracji wydające decyzje administracyjne na późniejszych etapach procesu inwestycyjnego.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOŚ.

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy I (zaliczonych do zawsze znacząco oddziałujących na środowisko), a także, jeżeli organ prowadzący stwierdzi taki obowiązek – OOŚ przedsięwzięć z grupy II (mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Jeżeli przedsięwzięcia z grupy I i II są zarazem przedsięwzięciami mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 – częścią OOŚ tych przedsięwzięć musi być ocena habitatowa. W OOŚ zapewniony jest udział społeczeństwa. Decyzję środowiskową wydaje się również dla przedsięwzięć z grupy II, dla których organ prowadzący postępowanie nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia OOŚ.

Nie wydaje się decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy III, czyli innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, dla których ocena habitatowa wykonywana jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionych w art. 96 ust. 1 UOOŚ, a warunki zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 określane są w formie postanowienia RDOŚ. Wymogi co do treści decyzji środowiskowej wyczerpująco określa art. 82 UOOŚ.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl