Instrument prawny
25 lipca 2010
Cele ochrony obszaru Natura 2000
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia)

– instrument prawny służący określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w sposób wiążący strony oraz organy administracji wydające decyzje administracyjne na późniejszych etapach procesu inwestycyjnego.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1)   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przed uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 UOOŚ.

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięć z grupy I (zaliczonych do zawsze znacząco oddziałujących na środowisko), a także, jeżeli organ prowadzący stwierdzi taki obowiązek – OOŚ przedsięwzięć z grupy II (mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Jeżeli przedsięwzięcia z grupy I i II są zarazem przedsięwzięciami mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 – częścią OOŚ tych przedsięwzięć musi być ocena habitatowa. W OOŚ zapewniony jest udział społeczeństwa. Decyzję środowiskową wydaje się również dla przedsięwzięć z grupy II, dla których organ prowadzący postępowanie nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia OOŚ.

Nie wydaje się decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć z grupy III, czyli innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, dla których ocena habitatowa wykonywana jest w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionych w art. 96 ust. 1 UOOŚ, a warunki zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 określane są w formie postanowienia RDOŚ. Wymogi co do treści decyzji środowiskowej wyczerpująco określa art. 82 UOOŚ.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl