Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy w Sejmie
25 lipca 2010
Zasada przezorności
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

skutek, którego stwierdzenie w wyniku oceny habitatowej wyklucza co do zasady realizację planu (programu) albo przedsięwzięcia.

Jedynie wyjątkowo możliwa jest realizacja planu (programu) lub przedsięwzięcia znacząco negatywnie oddziałującego na obszar Natura 2000 (na cele ochrony obszaru i jego integralność) jeżeli wymagają tego konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, a zarazem nie ma rozwiązań alternatywnych.

Warunkiem zastosowania wyjątku jest zapewnienie spójności obszarów Natura 2000 – poprzez wykonanie niezbędnej kompensacji przyrodniczej. Za znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 uznaje się w szczególności takie skutki, jak: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000; negatywny wpływ na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Znaczące negatywne oddziaływanie na integralność obszaru Natura 2000 to:

1) pogorszenie korzystnego stanu ochrony gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

2) pogorszenie korzystnego stanu ochrony siedlisk, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

3) pogorszenie kluczowych struktur, procesów lub (naruszenie) kluczowych funkcji, które obszar spełnia w sieci obszarów Natura 2000.

Ocena, czy dane negatywne oddziaływanie jest znaczące w odniesieniu do konkretnego obszaru Natura 2000 musi uwzględniać specyficzne cechy i warunki środowiskowe tego obszaru. Ten sam rodzaj negatywnego oddziaływania może dla jednego obszaru nie mieć charakteru znaczącego, dla innego, z uwagi na różne cele ochrony, ale też na przykład różną powierzchnię, usytuowanie lub inne cechy – to samo negatywne oddziaływanie będzie znaczące.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl