OTOP po wyborach
26 września 2011
Europejskie Dni Ptaków 2011 za nami
3 października 2011
Pokaż wszystkie
Stanowisko dot. odstrzału kruków, srok i wron siwych

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zezwalającej na odstrzał 250 kruków, 600 srok i 190 wron siwych.

Wniosek skierowany do RDOŚ w Olsztynie – w naszej opinii – nie zawiera wystarczających podstaw i danych naukowych pozwalających na podjęcie takiej decyzji. Brak w nim rzetelnych danych dotyczących liczebności populacji kruków, srok i wron w powiecie szczycieńskim.

Poważne zastrzeżenia budzi także zasadność wniosku Szczycieńskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Łowieckiego. Towarzystwo to opiera swój wniosek o odstrzał na twierdzeniu, jakoby ptaki te były zagrożeniem dla populacji zająca i kuropatwy. Teza ta znajduje bardzo ograniczone potwierdzenie w wynikach badań naukowych. W szczególności – brak jest podstaw do wnioskowania, że drapieżnictwo kruka, wrony lub sroki może, w warunkach naturalnych, znacząco oddziaływać na liczebność populacji zająca i kuropatwy. W konsekwencji, nie istnieją dowody na to, że odstrzał ponad 1000 wspomnianych ptaków w jakikolwiek sposób przyczyni się do wzrostu liczebności zająca i kuropatwy na obszarze powiatu szczycieńskiego.

OTOP uważa, że RDOŚ w Olsztynie podjął złą decyzję, bazującą na niedostatecznym rozpoznaniu zagadnienia.

 

Ireneusz Mirowski

Dyrektor Ochrony Przyrody

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl