Droga wodna E40 | wybór wariantów w Studium Wykonalności - OTOP
Koalicja Rolnictwo dla Przyrody
4 marca 2020
Pomóż nam pomagać | 1 % na działania ekointerwencyjne
5 marca 2020
Pokaż wszystkie
Droga wodna E40 | wybór wariantów w Studium Wykonalności

Wieprz w Jeziorzanach, fot. Monika Klimowicz

Prace nad drogą wodną E40 w Polsce weszły w etap opracowania Studium Wykonalności, które zlecono brytyjskiej spółce Halcrow Group Limited z siedzibą w Londynie, działającej w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Jacobs Engineering.

Celem Studium Wykonalności jest analiza transportowa, ekonomiczna, społeczna, prawna, środowiskowa i techniczna planowanej drogi wodnej E40, oszacowanie kosztów, jakie pociąga inwestycja, przeanalizowanie różnych wariantów drogi oraz wybór najkorzystniejszego, a także ustalenie harmonogramu prac.

Harmonogram opracowania Studium Wykonalności składa się z trzech etapów:

– Etap 1: utworzenie listy wariantów rekomendowanych do analizy wielokryterialnej (zakończony),
– Etap 2: przeprowadzenie analizy wielokryterialnej (zakończony)
– Etap 3: wskazanie najkorzystniejszego wariantu realizacji przedsięwzięcia (trwający)

Prace nad Studium Wykonalności mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2020 roku.

W Etapie 1. przygotowano i przeanalizowano 18 wariantów przebiegu drogi wraz z podziałami na dodatkowe opcje. Analizie poddano istniejące i planowane obiekty hydrotechniczne oraz możliwą do uzyskania klasę żeglowności. Dokonano także wstępnej analizy rozpoznania środowiskowego, jednak jej wnioski w sposób bardzo ograniczony  omawiają wpływ na obszary chronione i stopnień dewastacji środowiska w czasie budowy i późniejszej eksploatacji drogi wodnej E40.

W ramach prac nad Etapem 2. Studium Wykonalności wykonawca ogłosił na stronie internetowej projektu http://programwisla.pl/etap2.html, że w wyniku analiz do dalszego procedowania i uszczegółowienia wybrano trzy warianty: 13, 14 oraz 18. Ich przebieg przedstawiają poniższe mapy, pochodzące ze strony programwisla.pl.

(trzy mapy)

Wszystkie z tych wariantów obejmują tak zwaną opcję IV.3 zakładającą, że projektowana droga wodna przebiega kanałem żeglugowym wzdłuż Wieprza, Tyśmienicy i Krzny, do granicy z Białorusią w Terespolu.

Według ekspertów oraz organizacji społecznych, trzy wybrane warianty są najbardziej destrukcyjne dla ekosystemów rzecznych oraz związanych z wodą i rzekami. Inwestycja ta zdegraduje Dolinę Środkowej Wisły (obszar Natura 2000 PLB140004) na odcinku od Płocka, przez Warszawę do Dęblina, z mnóstwem piaszczystych łach, koloniami mew, rybitw i ptaków siewkowych. Ponadto na tym odcinku znajduje się 13 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 5 tys. ha. Zniszczony zostanie także obszar Natura 2000 PLH060051– Dolina Dolnego Wieprza wraz z meandrami i szeroką doliną rzeczną, zdegradowana w sposób nieodwracalny dolina Tyśmienicy ze stanowiskami wodniczki, obszar Natura 2000 PLB060004.

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl