Koalicja Rolnictwo dla Przyrody
4 marca 2020
Pomóż nam pomagać | 1 % na działania ekointerwencyjne
5 marca 2020
Pokaż wszystkie
Droga wodna E40 | wybór wariantów w Studium Wykonalności

Wieprz w Jeziorzanach, fot. Monika Klimowicz

Prace nad drogą wodną E40 w Polsce weszły w etap opracowania Studium Wykonalności, które zlecono brytyjskiej spółce Halcrow Group Limited z siedzibą w Londynie, działającej w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce, wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej Jacobs Engineering.

Celem Studium Wykonalności jest analiza transportowa, ekonomiczna, społeczna, prawna, środowiskowa i techniczna planowanej drogi wodnej E40, oszacowanie kosztów, jakie pociąga inwestycja, przeanalizowanie różnych wariantów drogi oraz wybór najkorzystniejszego, a także ustalenie harmonogramu prac.

Harmonogram opracowania Studium Wykonalności składa się z trzech etapów:

– Etap 1: utworzenie listy wariantów rekomendowanych do analizy wielokryterialnej (zakończony),
– Etap 2: przeprowadzenie analizy wielokryterialnej (zakończony)
– Etap 3: wskazanie najkorzystniejszego wariantu realizacji przedsięwzięcia (trwający)

Prace nad Studium Wykonalności mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2020 roku.

W Etapie 1. przygotowano i przeanalizowano 18 wariantów przebiegu drogi wraz z podziałami na dodatkowe opcje. Analizie poddano istniejące i planowane obiekty hydrotechniczne oraz możliwą do uzyskania klasę żeglowności. Dokonano także wstępnej analizy rozpoznania środowiskowego, jednak jej wnioski w sposób bardzo ograniczony  omawiają wpływ na obszary chronione i stopnień dewastacji środowiska w czasie budowy i późniejszej eksploatacji drogi wodnej E40.

W ramach prac nad Etapem 2. Studium Wykonalności wykonawca ogłosił na stronie internetowej projektu http://programwisla.pl/etap2.html, że w wyniku analiz do dalszego procedowania i uszczegółowienia wybrano trzy warianty: 13, 14 oraz 18. Ich przebieg przedstawiają poniższe mapy, pochodzące ze strony programwisla.pl.

(trzy mapy)

Wszystkie z tych wariantów obejmują tak zwaną opcję IV.3 zakładającą, że projektowana droga wodna przebiega kanałem żeglugowym wzdłuż Wieprza, Tyśmienicy i Krzny, do granicy z Białorusią w Terespolu.

Według ekspertów oraz organizacji społecznych, trzy wybrane warianty są najbardziej destrukcyjne dla ekosystemów rzecznych oraz związanych z wodą i rzekami. Inwestycja ta zdegraduje Dolinę Środkowej Wisły (obszar Natura 2000 PLB140004) na odcinku od Płocka, przez Warszawę do Dęblina, z mnóstwem piaszczystych łach, koloniami mew, rybitw i ptaków siewkowych. Ponadto na tym odcinku znajduje się 13 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 5 tys. ha. Zniszczony zostanie także obszar Natura 2000 PLH060051– Dolina Dolnego Wieprza wraz z meandrami i szeroką doliną rzeczną, zdegradowana w sposób nieodwracalny dolina Tyśmienicy ze stanowiskami wodniczki, obszar Natura 2000 PLB060004.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl