Obszary Natura 2000 nad Zatoką Pucką, Władysławowo 17 maja 2011
25 lipca 2010
Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000
26 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

– wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości spowodowane zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie, z własnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji i na własny koszt podjąć działania zapobiegawcze, zmierzające do zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów – w szczególności wyeliminowania lub ograniczenia emisji, czyli wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancji oraz ich mieszanin lub roztworów, b) energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, c) organizmów lub mikroorganizmów.

 

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl