Obszary Natura 2000 nad Zatoką Pucką, Władysławowo 17 maja 2011
25 lipca 2010
Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000
26 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

– wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości spowodowane zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie, z własnej inicjatywy, bez wzywania przez organ administracji i na własny koszt podjąć działania zapobiegawcze, zmierzające do zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów – w szczególności wyeliminowania lub ograniczenia emisji, czyli wprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: a) substancji oraz ich mieszanin lub roztworów, b) energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, c) organizmów lub mikroorganizmów.

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl