Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 - OTOP
Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
25 lipca 2010
Luxemburg Signs Aquatic Warbler and Birds of Prey Memoranda of Understanding
27 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000

Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 (ocena habitatowa planu lub programu)

Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia wymagają, aby każdy plan lub program, który może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a który nie jest bezpośrednio związany z jego ochroną, został poddany ocenie oddziaływania na środowisko pod kątem skutków, jakie wywoła dla celów ochrony tego obszaru.

W prawie polskim nie prowadzi się odrębnego postępowania w sprawie oceny habitatowej planu lub programu. Ocena oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 prowadzona jest w ramach SOOŚ (stanowi jej część).

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 UOOŚ obowiązkowymi elementami każdej prognozy oddziaływania na środowisko muszą być takie elementy odnoszące się do obszarów Natura 2000, jak:

  • 1. analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w tym dotyczących obszarów Natura 2000,
  • 2. analiza i ocena celów ochrony występujących na danym terenie obszarów Natura 2000, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposobów, w jakich te cele zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
  • 3. analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralność,
  • 4. przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony konkretnych obszarów Natura 2000 oraz ich integralność,
  • 5. wskazanie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy (z punktu widzenia celu i przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 oraz jego integralności).

Uwaga!

  • Jeżeli wyniki oceny oddziaływania planu lub programu na obszar Natura 2000 wykażą, że ich skutki będą negatywne dla obszaru Natura 2000, a co za tym idzie, nie powinny być przyjęte w proponowanym kształcie, organ, który je opracowuje i przyjmuje, powinien znaleźć w takiej sytuacji rozwiązania alternatywne.
  • Jeżeli takich rozwiązań obiektywnie nie ma – plany i programy mogą zostać zrealizowane tylko w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej. W prawie polskim przesłanki te obowiązują na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, dalej powoływana jako UOP). Omówiono je w dalszej części działu, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl