Jakie wymagania musi spełniać petycja? - OTOP
Co dzieje się z wniesioną petycją?
25 lipca 2010
Kto może złożyć petycję?
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Jakie wymagania musi spełniać petycja?
Petycja musi być sporządzona w języku urzędowym UE, z tym, że Prezydium Komisji Petycji może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję mogą być sporządzane w innych językach używanych w danym państwie członkowskim.
Uwaga praktyczna: najlepiej jeśli petycja jest przygotowana także w języku angielskim, co umożliwi przesłanie jej do wiadomości innym instytucjom europejskim czy innym osobom posługującym się tym językiem. Język polski ma status języka urzędowego Unii Europejskiej.
Petycja musi zawierać:
  • nazwiska, obywatelstwa i miejsca zamieszkania każdej z osób składających petycję,
  • jeżeli pod petycją złożyło podpis kilka osób fizycznych lub prawnych – wskazanie głównego autora petycji i jego zastępcy/ów dla celów dalszego postępowania (jeżeli autor i jego zastępca nie zostali wyznaczeni, funkcje autora petycji dla celów dalszego postępowania pełni pierwszy sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba),
  • podpis – w przypadku petycji składanej za pośrednictwem poczty.
Petycja:
  • powinna być wyczerpująca,
  • powinna podawać fakty istotne dla przedstawianego problemu,
  • należy unikać podawania zbędnych szczegółów,
  • powinna być napisana w jasny i czytelny sposób,
  • do petycji można dołączyć streszczenie.
Petycję można złożyć za pośrednictwem poczty na adres:
European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA
lub poprzez formularz on-line, dostępny na stronie internetowej:

 

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl