Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Podmiot na prawach strony
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Priorytetowe siedliska i gatunki

Priorytetowe siedliska i gatunki

– siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym to siedlisko przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium tych państw.

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to gatunek zagrożony wyginięciem, w odniesieniu do którego Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu mieszczącego się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy stwierdzone podczas oceny habitatowej znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie na realizację planu (programu) lub przedsięwzięcia, nawet po spełnieniu warunków: braku rozwiązań alternatywnych, koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego oraz kompensacji przyrodniczej zapewniając spójność sieci Natura 2000 może zostać udzielone wyłącznie w celu:

1) ochrony zdrowia i życia ludzi;

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego;

4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego,

wyłącznie pod warunkiem uzyskania opinii Komisji Europejskiej.

W praktyce łatwo jest stwierdzić, czy dane siedliska lub gatunki mają znaczenie priorytetowe, sprawdzając, czy SDF wymienia je jako występujące na danym terenie siedliska z Załącznika I lub gatunki z Załącznika II do Dyrektywy Siedliskowej, a następnie sprawdzając, odpowiednio w Załączniku I lub II, czy dane siedliska lub gatunki zostały w nich oznaczone gwiazdką (*). Wszystkie siedliska o znaczeniu priorytetowym są w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej oznaczone gwiazdką, analogicznie – wszystkie gatunki priorytetowe gwiazdką oznaczono w Załączniku II.

Należy pamiętać, że pojęcie gatunków priorytetowych nie dotyczy ptaków, ponieważ Dyrektywa Ptasia nie wprowadza rozróżnienia na gatunki priorytetowe i inne.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl