Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Priorytetowe siedliska i gatunki
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

– dokument stanowiący część (załącznik) planu lub programu, w którym powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane, wyniki badań i analiz uzyskane w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS).

Szczegółowe wymogi co do treści prognozy SOOŚ określa art. 51 UOOŚ. Jeżeli w ramach SOOS jest wykonywana ocena habitatowa (plan lub program został zakwalifikowany jako mogący znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność) – prognoza powinna dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacji działań przewidzianych w planie lub programie lub, jeżeli plan lub program spowoduje znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 – wykazanie braku rozwiązań alternatywnych, a w razie braku alternatyw – wykazanie koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego. Informacje zawarte w prognozie SOOŚ powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

Prognoza SOOŚ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla społeczeństwa biorącego udział w postępowaniu, w którym prowadzona jest SOOŚ, większość uwag i wniosków społeczeństwa będzie się odnosić bezpośrednio do treści tego dokumentu.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl