Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Priorytetowe siedliska i gatunki
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

– dokument stanowiący część (załącznik) planu lub programu, w którym powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane, wyniki badań i analiz uzyskane w wyniku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS).

Szczegółowe wymogi co do treści prognozy SOOŚ określa art. 51 UOOŚ. Jeżeli w ramach SOOS jest wykonywana ocena habitatowa (plan lub program został zakwalifikowany jako mogący znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność) – prognoza powinna dodatkowo zawierać szczegółowe uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacji działań przewidzianych w planie lub programie lub, jeżeli plan lub program spowoduje znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 – wykazanie braku rozwiązań alternatywnych, a w razie braku alternatyw – wykazanie koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego. Informacje zawarte w prognozie SOOŚ powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem.

Prognoza SOOŚ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla społeczeństwa biorącego udział w postępowaniu, w którym prowadzona jest SOOŚ, większość uwag i wniosków społeczeństwa będzie się odnosić bezpośrednio do treści tego dokumentu.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl