Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
25 lipca 2010
Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
25 lipca 2010
Pokaż wszystkie
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

– dokument opracowywany i składany przez podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). W raporcie OOŚ powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane wszystkie dostępne informacje, dane oraz wyniki badań i analiz niezbędne dla dokonania wszechstronnej, pełnej i wyczerpującej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegółowe wymogi co do treści i zakresu raportu SOOŚ określa art. 66 i 67 UOOŚ. Jeżeli w ramach OOŚ będzie wykonywana ocena habitatowa (przedsięwzięcie z grupy I lub II zostało jednocześnie zakwalifikowane jako mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność) – raport OOŚ powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie wyboru najkorzystniejszego wariantu przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym wykazaniem braku rozwiązań alternatywnych, a w razie braku alternatyw – wykazanie koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego.

Podobnie, jak w przypadku prognozy SOOŚ, informacje ujmowane w raporcie OOŚ powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do etapu w procesie inwestycyjnym, ze względu na konieczność jego powiązania z kolejnymi decyzjami reglamentującymi proces inwestycyjny.

Raport OOŚ stanowi podstawowy punkt odniesienia dla społeczeństwa biorącego udział w postępowaniu, w którym prowadzona jest OOŚ, większość uwag i wniosków społeczeństwa będzie się odnosić do treści tego dokumentu.

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter! Zapisz się

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl