30 marca 2017

Zachęcamy NGO do włączenia się w konsultacje KE dot. WPR

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z Fundacją WWF Polska zachęcają organizacje pozarządowe oraz fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty do włączenia się w konsultacje społeczne ogłoszone przez […]
25 lipca 2010

Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus

POBIERZ PLIK z rozdziałem “Powiadomienie o naruszeniu Konwencji z Aarhus” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik”. Ten […]
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Przepisy Konwencji z Aarhus regulują udział społeczeństwa: w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć wymienionychą w załączniku I Konwencji – art. 6, w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych […]
25 lipca 2010

Skarga na naruszenie Konwencji Berneńskiej

Skarga na naruszenie Konwencji Berneńskiej – cały rozdział POBIERZ PLIK z rozdziałem “Skarga na naruszenie Konwencji Berneńskiej” z publikacji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków “Interwencje ekologiczne w […]
25 lipca 2010

Wprowadzenie

Celem Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 września 1979 r. jest ochrona gatunków dzikiej fauny […]
25 lipca 2010

Kto może złożyć skargę?

Skargę na naruszenie Konwencji Berneńskiej może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna (w tym organizacja pozarządowa), inne państwo będące stroną tej Konwencji. Skarga może zostać złożona w […]
25 lipca 2010

Jakie wymagania musi spełniać skarga?

Oprócz konieczności zachowania formy pisemnej brak jest szczególnych wymogów formalnych dopuszczalności skargi. Jednak, aby zapewnić jej szanse powodzenia, powinna zawierać: podanie imienia, nazwiska lub nazwy skarżącego, […]
25 lipca 2010

Co się dzieje z wniesioną skargą?

Wszystkie pisma zawierające skargę, a skierowane do Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej, jego Przewodniczącego oraz Sekretariatu Konwencji Berneńskiej są analizowane przez Sekretariat. Decyduje on, czy zażądać od […]
25 lipca 2010

Co się dzieje, jeżeli skarga zostanie uznana za zasadną?

W sytuacji, gdy Sekretariat uzna za zasadne wszczęcie postępowania, przesyła skargę państwu-stronie, wzywa ją do przedstawienia wyjaśnień i, w razie konieczności, dalszych informacji. O podjętych działaniach […]

Dołącz do newslettera OTOP

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl