Via Baltica - OTOP
Już w 2002 r. OTOP zaniepokojony planami budowy "Via Baltica" przez ostoje ptaków o znaczeniu europejskim (IBA) rozpoczął działania na rzecz ich ochrony i promowania rozwiązań komunikacyjnych służących zarówno ludziom jak i przyrodzie. Pracujemy wspólnie z WWF, Polską Zieloną Siecią, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, SISKOM, Centrum Ochrony Mokradeł i innymi organizacjami pozarządowymi. Nasze działania wspiera Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z Wielkiej Brytanii (RSPB). Nasza kampania ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu „Via Baltica” na ostoje ptaków na Podlasiu oraz dopilnowanie przestrzegania prawa ochrony przyrody podczas przygotowywania planów i budowy tej drogi. Nasze dotychczasowe działania miały na celu 1. zapewnienie skutecznej ochrony obszarów Natura 2000, 2. promowanie zrównoważonego rozwoju Podlasia, 3. minimalizowanie uciążliwości ruchu tranzytowego dla ludzi i przyrody. Nasze działania poparli: Rzecznik Praw Obywatelskich, naukowcy, artyści, dziennikarze, tysiące ludzi wrażliwych na piękno przyrody i niegodzących się na jej bezmyślne niszczenie. Nasze stanowisko podziela Komisja Europejska, członkowie Parlamentu Europejskiego, Rada Europy i liczne organizacje i instytucje krajowe i zagraniczne.

Nasze osiągnięcia:

  • Rada Ministrów oficjalnie zmieniła przebieg drogi ekspresowej "Via Baltica" na rekomendowany w wyniku Stretegicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wariant przez Łomżę, który omija najcenniejsze tereny Podlasia.
  • Przebieg obwodnicy Augustowa został zmieniony tak, by droga ominęła bagienną Dolinę Rospudy i Puszczę Augustowską. Dwa dodatkowe warianty obwodnicy zostały zaproponowane podczas spotkań Okrągłego Stołu dla Rospudy z udziałem OTOP.
  • Dawna decyzja środowiskowa dla obwodnicy Augustowa zaplanowanej przez unikalne torfowiska w dolinie Rospudy została unieważniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jako niezgodna z prawem. Podobny los spotkał też 2 inne decyzje administracyjne dotyczące tej inwestycji. Nasze argumenty przedstawione sądowi podzielił Rzecznik Praw Obywatelskich.
  • Inicjatywa organizacj pozarządowych z 2006 r. na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Podlasia przyniosła pierwsze efekty. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała długofalowy program poprawy bezpieczeństwa pod nazwą "Drogi Zaufania", w którym w pierwszej kolejności zajęto się drogą krajowa nr 8. Dzięki prostym rozwiązaniom (lepsze oznakowanie przejść dla pieszych, przebudowa skrzyżowań, wydzielenie wysepek dla pieszych na środku jezdni itp), o które apelowaliśmy przy każdej możliwej okazji, w Augustowie w minionym roku nie doszło do żadnej tragedii na trasie drogi nr 8.
  • Naturalny spokój doliny Rospudy nie został naruszony przez buldożery!25 lipca 2010

Petycja w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica.

Petycja do Parlamentu Europejskiego w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica. Do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego złożonych zostało kilka petycji (od 2005 r.), w imieniu organizacji ekologicznych […]
25 lipca 2010

Skarga w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica.

Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica. Zastrzeżenia dotyczące trasy międzynarodowego korytarza transportowego Helsinki-Warszawa „Via Baltica” jako całości, jak również jego poszczególnych odcinków […]
25 lipca 2010

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie Via Baltica

Skarga do Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica W 2003 r., po otrzymaniu skarg od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, WWF i Polskiej Zielonej […]
Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl