Słownik - OTOP
25 lipca 2010

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości spowodowane zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska. […]
25 lipca 2010

Brak rozwiązań alternatywnych

Brak rozwiązań alternatywnych – jeden z warunków (obok koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego i kompensacji zapewniającej spójność sieci Natura 2000), który musi zaistnieć, aby dopuszczalne było […]
25 lipca 2010

Cele ochrony obszaru Natura 2000

Cele ochrony obszaru Natura 2000 – powody, dla których ustanowiono dany obszar Natura 2000. Cele ochrony danego obszaru Natura 2000 to zapewnienie korzystnego stanu ochrony (KSO) […]
25 lipca 2010

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia) – instrument prawny służący określaniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w sposób wiążący strony oraz organy administracji wydające decyzje […]
25 lipca 2010

Instrument prawny

Instrument prawny – konkretne rozwiązanie (działanie) prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (skutku prawnego). Środek, za pomocą którego podmioty prawa realizują […]
25 lipca 2010

Integralność obszaru Natura 2000

Integralność obszaru Natura 2000 – stan, w którym: 1) korzystny status ochrony (KSO) siedliska 2) korzystny status ochrony (KSO) gatunku, 3) kluczowe struktury, procesy i funkcje […]
25 lipca 2010

Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza – działania mające na celu wyrównanie przewidywanych szkód i zmian w środowisku, które mogą zostać spowodowane przez realizację planu, programu lub przedsięwzięcia. Działania kompensacyjne […]
25 lipca 2010

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego

Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego – warunek, będący obok braku rozwiązań alternatywnych oraz kompensacji przyrodniczej zapewniającej spójność sieci Natura 2000 warunkiem niezbędnym do wyrażenia zgody na […]
25 lipca 2010

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku

Korzystny stan ochrony (KSO) siedliska lub gatunku (właściwy stan ochrony) – cel ogólny, dla jakiego powołano sieć Natura 2000 oraz cel jednostkowo określany dla każdego obszaru […]
25 lipca 2010

Negatywny wpływ na obszar Natura 2000

Negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na obszar Natura 2000 – to negatywny wpływ (negatywne oddziaływanie) na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub na integralność obszaru Natura 2000. […]
25 lipca 2010

Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000)

Ocena habitatowa (ocena oddziaływania na obszar Natura 2000) – szczególny rodzaj oceny środowiskowej, służący badaniu, czy dany plan (program) lub przedsięwzięcie oddziałują na obszar Natura 2000. […]
25 lipca 2010

Organ administracji

Organ administracji – osoba lub grupa osób (w przypadku organów kolegialnych -wieloosobowych), znajdująca się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, wyposażona w kompetencje (wynikające z […]
25 lipca 2010

Organy I i II instancji

Organy I i II instancji – w polskim postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami od rozstrzygnięć administracyjnych stronom przysługują środki zaskarżenia, wynikające z […]
25 lipca 2010

Podmiot

Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna zainteresowana, uprawniona lub zobowiązana do udziału w postępowaniu administracyjnym. Podmioty mogą odegrać w postępowaniu różne role, […]
25 lipca 2010

Podmiot korzystający ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska – podmiot, który w prowadzonej przez siebie działalności korzysta z zasobów środowiska, wpływa na środowisko, lub może na nie wpływać, w szczególności […]
25 lipca 2010

Podmiot na prawach strony

Podmiot na prawach strony – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa, mimo że nie ma indywidualnego (własnego) interesu prawnego w danej sprawie (sprawa nie dotyczy […]
25 lipca 2010

Priorytetowe siedliska i gatunki

Priorytetowe siedliska i gatunki – siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym to siedlisko przyrodnicze zagrożone zanikiem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi […]
25 lipca 2010

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Prognoza Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument stanowiący część (załącznik) planu lub programu, w którym powinny zostać zgromadzone i usystematyzowane informacje, dane, wyniki badań i […]
25 lipca 2010

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko – dokument opracowywany i składany przez podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia, dla którego niezbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania […]
25 lipca 2010

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa – instrument prawny pozwalający w postępowaniu z udziałem społeczeństwa skoncentrować w jednym miejscu i czasie wszystkie strony postępowania, uczestników na prawach […]
25 lipca 2010

Shadow List

Shadow List – to lista obszarów, które spełniając kryteria określone w Dyrektywach Ptasiej i Siedliskowej powinny zostać przez rząd kraju członkowskiego UE umieszczone na tzw. liście […]
25 lipca 2010

Strona postępowania

Strona postępowania – podmiot, który na podstawie konkretnego przepisu prawa ma interes prawny (własny indywidualny), aby uczestniczyć w danej sprawie. Sprawa administracyjna dotyczy bezpośrednio własnych indywidualnych […]
25 lipca 2010

Spójność sieci Natura 2000

Spójność sieci Natura 2000 – zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy Siedliskowej spójność sieci Natura 2000 jest głównym celem i podstawowym warunkiem zachowanie siedlisk przyrodniczych […]
25 lipca 2010

Szkoda w środowisku

Szkoda w środowisku – spowodowana zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem podmiotu korzystającego ze środowiska negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu […]
25 lipca 2010

Zasada przezorności

Zasada przezorności – zasada prawa unijnego (art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony art. 174 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę […]
25 lipca 2010

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność – skutek, którego stwierdzenie w wyniku oceny habitatowej wyklucza co do zasady realizację planu […]
Donacja

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl