Polityka prywatności - OTOP

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI ZASADAMI. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej: OTOP) poświęca wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji objaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w witrynie otop.org.p.pl (dalej: „Witryna”); nie odnoszą się one do żadnych innych dostępnych online i offline witryn sieci Web, zarządzanych przez OTOP, . Przez skorzystanie z Witryny użytkownik wyraża zgodę na sposoby gromadzenia i wykorzystywania informacji opisane w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji. Inne witryny będące własnością OTOP poprzez łącza zawarte w tej witrynie sieci Web, w tym LIFE-wodniczka, AwiBaza, MPPL, Spring Alive mają określone własne zasady zachowania poufności informacji.

Zbieranie danych osobowych

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkowników o podanie informacji pozwalających na określenie ich tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych w celu dostarczenia usług przez nich zamówionych, takich jak członkostwo w OTOP, elektroniczne powiadamianie o aktualnościach w Witrynie, przystąpienie do konkursu, uzyskanie dostępu do specjalnej witryny lub usługi o ograniczonym dostępie, zapisanie się do udziału w wydarzeniu lub szkoleniu czy zakup, pobranie i/lub rejestracja produktów OTOP. Zbierane dane osobowe użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, datę urodzenia, stanowisko, nazwę firmy lub organizacji, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy oraz informacje dotyczące karty kredytowej.

Witryna może gromadzić pewne informacje dotyczące wizyty użytkownika, takie jak nazwa usługodawcy internetowego i adres IP, za pomocą których uzyskano dostęp do Internetu, data i godzina uzyskania dostępu do Witryny, strony otwierane podczas wizyty w Witrynie oraz adres internetowy witryny sieci Web, z której połączono się bezpośrednio z naszą witryną. Informacje te są wykorzystywane do usprawniania Witryny, analizowania trendów i administrowania Witryną.

OTOP zapewnia możliwość kontaktu ze swoimi pracownikami, ekspertami oraz innymi użytkownikami w celu dzielenia się wiedzą o ptakach, ich siedliskach i ochronie. Aby ustrzec się wykorzystania swojego adresu e-mail i innych danych osobowych przez innych użytkowników w niewłaściwych lub szkodliwych celach, OTOP zaleca zachowanie ostrożności przy ogłaszaniu adresu e-mail lub innych danych osobowych w grupach dyskusyjnych, pokojach rozmów bądź na innych forach publicznych.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane w tej Witrynie będą wykorzystywane do obsługi Witryny oraz dostarczania usług lub realizowania transakcji zamówionych bądź zaaprobowanych przez użytkownika.

Z powyższym zastrzeżeniem, OTOP może wykorzystywać dane osobowe w celu świadczenia efektywniejszej obsługi użytkowników, usprawniania Witryny i wszelkich powiązanych witryn OTOP oraz zwiększenia łatwości użytkowania Witryny przez wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji bądź dostosowanie Witryny do preferencji lub zainteresowań poszczególnych użytkowników. Aby zaoferować użytkownikowi większą jednolitość działań przy kontaktach z OTOP, informacje zgromadzone w witrynie otop.org.pl mogą być łączone z informacjami zebranymi przez inne witryny OTOP. Dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celu dostarczania mu ważnych informacji o działalności OTOP.

OTOP sporadycznie zleca firmom komercyjnym świadczenie ograniczonych usług w swoim imieniu. Usługi te obejmują usługę hosta witryny sieci Web, pakowanie, wysyłkę i dostarczanie zdobytych nagród odpowiadanie na pytania użytkowników dotyczące oraz wysyłanie informacji o projektach, działaniach oraz aktualnościach dotyczących ochrony przyrody. Firmom takim udostępniamy tylko dane osobowe niezbędne do zrealizowania danej usługi. Firmy te są zobowiązane do zachowania poufności tych danych i nie wolno im wykorzystywać ich w jakimkolwiek innym celu.

OTOP może ujawnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do: (a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na OTOP; (b) ochrony lub obrony praw albo własności OTOP i jej witryn sieci Web; (c) wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników OTOP, członków OTOP, lub bezpieczeństwa publicznego.

Dane osobowe zbierane w Witrynie mogą być przechowywane i przetwarzane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontrola danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych Zasadach zachowania poufności informacji, dane osobowe podane przez użytkownika w Witrynie nie będą udostępniane poza OTOP bez zgody użytkownika. Tak jak opisano w następnej części, użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może dokonywać wyborów dotyczących sposobu kontaktowania się z nim.

Należy pamiętać, że niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie wybory dokonywane w Witrynie niekonieczne będą dotyczyć danych osobowych udostępnionych OTOP w kontekście innych witryn administrowanych przez OTOP.

Witryna otop.org.pl może wysyłać okresowe wiadomości e-mail informujące o członkostwie w OTOP, o pojawieniu się aktualności w Witrynie, o przystąpieniu lub wyniku konkursu, o uzyskaniu dostępu do specjalnej witryny lub usługi o ograniczonym dostępie, o zapisaniu się do udziału w wydarzeniu lub szkoleniu lub o potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku niektórych usług oferowanych w witrynie otop.org.pl kontakt z użytkownikiem jest nieodłączną częścią usługi (przede wszystkim Członkostwo). Użytkownik nie może anulować subskrypcji takich wiadomości, ponieważ stanowią one integralną część wybranych przez niego usług.

Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe i preferencje kontaktowe podane w Witrynie użytkownik może modyfikować poprzez kontakt z administratorem baz danych OTOP, pod numerem telefonu: +48 22 761 82 05 lub adresem e-mail: dane(at)otop.org.pl. Przed udostępnieniem użytkownikowi jego danych osobowych zostanie on poproszony o imię, nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zameldowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

OTOP dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Stosujemy wiele procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład dane osobowe udostępniane przez członków są przechowywane na serwerze o ograniczonym dostępie, znajdującym się w strzeżonym pomieszczeniu. Dodatkowo, poufne dane osobowe (np. numer karty kredytowej) przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są chronione poprzez szyfrowanie, na przykład za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Stosowanie plików cookie

Stosowane w tej Witrynie pliki cookie mają na celu zapewnienie integralności procesu rejestracji oraz personalizację Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym przez serwery stron sieci Web. Pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do uruchamiania programów na komputerze ani do przenoszenia na niego wirusów. Są one przypisywane unikatowo do danego użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieci Web z domeny, która wystawiła dany plik cookie.

Jednym z podstawowych celów plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi wygody i zaoszczędzenie jego czasu. Na przykład w przypadku spersonalizowania strony sieci Web lub nawigowania w obrębie witryny plik cookie umożliwia przywołanie określonych informacji w trakcie kolejnych wizyt. Upraszcza to proces dostarczania stosownej zawartości, ułatwia nawigację w witrynie itd. W razie powrotu do witryny sieci Web wprowadzone poprzednio informacje mogą zostać wczytane, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe korzystanie z funkcji dostosowanych przez użytkownika.

Sygnały nawigacyjne („Web beacons”), znane również jako technologia niewidocznych obiektów gif („clear gif technology”) lub znaczniki akcji (“action tags”), wspomagają dostarczanie plików cookie. Technologia ta to narzędzie do kompilacji zbiorczych danych statystycznych dotyczących wykorzystania witryny OTOP.org.pl, na przykład ilu użytkowników kliknęło ważne elementy (przykładowo łącza lub grafikę) na stronie, w dzienniku internetowym lub w biuletynie w witrynie OTOP.org.pl. Zbiorcze dane statystyczne dotyczące korzystania z witryny możemy udostępniać naszym partnerom.

Użytkownik ma możliwość akceptowania bądź odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek sieci Web akceptuje pliki cookie, ale zwykle użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby pliki cookie były odrzucane. Wybranie opcji odrzucania plików cookie może uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji interaktywnych tej lub innych odwiedzanych witryn sieci Web.

Stosowanie sygnałów nawigacyjnych

Strony sieci Web witryny OTOP.org.pl mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi („Web beacons”) — znane też pod nazwą jednopikselowych obiektów gif — które umożliwiają witrynie OTOP.org.pl liczenie użytkowników odwiedzających te strony i dostarczanie współznakowanych usług. Witryna OTOP.org.pl może dołączać sygnały nawigacyjne do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały otwarte i czy wykonano w związku z nimi jakieś czynności. Niektóre z tych sygnałów nawigacyjnych mogą być umieszczane przez innych usługodawców w celu określania skuteczności naszych kampanii lub komunikacji e-mail. Sygnały te mogą być wykorzystywane przez tych usługodawców do umieszczania stałych plików cookie na komputerze. Umożliwia to usługodawcy rozpoznawanie komputera przy każdych odwiedzinach określonych stron bądź wiadomości e-mail oraz kompilowanie anonimowych informacji związanych z wyświetlaniem tych stron. Witryna OTOP.org.pl zabrania wykorzystywania sygnałów nawigacyjnych do zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Egzekwowanie niniejszych Zasad zachowania poufności informacji

W razie pytań dotyczących niniejszych Zasad zachowania poufności informacji należy skontaktować się z administratorem baz danych OTOP, pod numerem telefonu: +48 22 761 82 05 lub adresem e-mail: dane(at)otop.org.pl.

Zmiany niniejszych Zasad zachowania poufności informacji

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji mogą być okresowo aktualizowane. Data zmiany zostanie odnotowana w pozycji „Zaktualizowano” znajdującej się w górnej części Zasad zachowania poufności informacji. W przypadku zmian merytorycznych w niniejszych zasadach użytkownik zostanie powiadomiony albo poprzez widoczne zawiadomienie na stronie głównej naszej witryny sieci Web, albo przez otrzymanie bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych Zasad zachowania poufności informacji, aby być na bieżąco ze sposobem ochrony danych osobowych zbieranych w Witrynie. Dalsze używanie usługi oznacza zgodę na niniejsze Zasady zachowania poufności informacji oraz wszelkie ich aktualizacje.

Informacje kontaktowe

OTOP zachęca do przekazywania uwag na temat niniejszych Zasad zachowania poufności informacji. Jeżeli użytkownik uważa, że OTOP nie przestrzega niniejszych zasad, jest proszony o kontakt elektroniczny lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym poniżej. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania zmierzające do niezwłocznego zidentyfikowania i naprawienia problemu.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Odrowąża 24
05-270 Marki k. Warszawy
biuro@otop.org.pl

NIP 9570553373, Regon 190524320

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl