Dzikie jest dobre - OTOP
Ochrona przyrody i potrzeba jej bliskości nie zawsze są oczywistością i nierzadko zdarza się, że przyroda stanowi przyczynę konfliktów społecznych. Dlatego tak ważne jest budowanie pola do dialogu różnych grup interesariuszy – o często sprzecznych poglądach, odtworzenie więzi ludzi z przyrodą, jak również wzrost świadomości na temat potrzeby ochrony przyrody.

Współcześnie, gdy na własnej skórze zaczynamy odczuwać skutki utraty bioróżnorodności i zmian klimatycznych, a wraz z postępującą pandemią COVID-19 wiążą się dodatkowe ograniczenia, kontakt z przyrodą nabiera szczególnego znaczenia. Stąd pomysł na projekt „Dzikie jest dobre”, którego podstawowym celem jest aktywizacja lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony przyrody, w tym odtwarzania zdegradowanych siedlisk, tworzenia dzikich zakątków czy efektywnych interwencji na rzecz zagrożonej przyrody. Działania projektowe realizowane są w województwie małopolskim.

Fragment działki najbardziej przypominający jeszcze łąkę, z gatunkami roślin charakterystycznymi dla łąki wilgotnej. Fot. Rafał Bobrek

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

1. stworzenie trzech dzikich zakątków – jako miejsc wzorcowych w sposobie dbania o bioróżnorodność (wraz z tablicami informacyjno-edukacyjnymi):

a) Węgrzce – w niezagospodarowanym terenie zielonym przeznaczonym na przyszły park powstanie rodzima łąka kwietna ;

b) Wieprzec – „zdziczenie” zielonej przestrzeni przy Szkole Podstawowej (obecnie trawnik i tuje) poprzez utworzenie rodzimej łąki kwietnej i sadu;

c) Kraków – odtworzenie łąki wilgotnej zdegradowanej przez brak użytkowania;

2. szereg działań aktywizujących społeczności lokalne i sieciujących je wokół problemu ochrony przyrody, w tym mikrowyprawy i warsztaty zbierania nasion rodzimych gatunków dzikich roślin;

3. przygotowanie internetowego poradnika interwencji na rzecz ochrony przyrody i przywracania terenów zdegradowanych;

4. webinary, spotkania, publikacje i inne działania pozwalające na rozpowszechnianie rezultatów projektu, jak i samej jego idei.

Widok poglądowy działki – widać silne zarośnięcie dawnej łąki przez trzcinę i nawłoć. Fot. Rafał Bobrek

Krwiściąg lekarski, roślina łąk wilgotnych, od której uzależnione jest występowanie rzadkich motyli: modraszka telejusa i modraszka nausitousa. W tle widoczne łany nawłoci (północnoamerykańskich), obcego gatunku inwazyjnego, zagrażającemu krwiściągowi i motylom. Fot. Rafał Bobrek

Projekt „Dzikie jest dobre” realizowany jest w latach 2021–2022. Liderem projektu jest Fundacja Dzieci w Naturę. OTOP jest partnerem i odpowiada za dwa działania: przygotowanie poradnika oraz wdrożenie czynnej ochrony na zdegradowanej łące na krakowskim Zakrzówku.

Tytuł projektu: Dzikie jest dobre

Okres realizacji: od października 2021 r. do listopada 2022 r.

Finansowanie: projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Wysokość wsparcia: 75 000 euro, w tym budżet OTOP: 24 828 euro.

Lider projektu: Fundacja Dzieci w Naturę

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących projektu:

Aleksandra Pępkowska-Król aleksandra.krol@otop.org.pl,

Rafał Bobrek rafal.bobrek@otop.org.pl

Rafał Bobrek i Aleksandra Pępkowska-Król podczas mapowania łąki na Zakrzówku.

 

Wpłacam

Chcę dołączyć do newslettera.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Mamy dla Ciebie newsletter!

Zapisz się  

Tak, chcę dostawać newsletter OTOP (dopóki się nie wypiszę)

FreshMail.pl